โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 56 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

จำนวน 98

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 18 40 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
9
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
19
22
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบรรจง จุ้ยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางภัทรา ไปล่โสภณ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
3 นายเกษมสันต์ อินพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพนิดา เมืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพวงเพชร ทิฆะชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุรีย์รัชต์ อ่วมสอาด  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวรัศมี กิมเยื้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศศิพงษ์ แจ่มปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเอนก สุขถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอานนท์ พุ่มเรือง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวเพ็งพิศ โพธิทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสาคร คำศรี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอรทัย โตจำสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมงคล บุญคำภา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางมณฑกาน เหนี่ยวองอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเรณุกา วุฒิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวีระชัย เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสายสุนีย์ นุชอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชุตินันท์ ขันโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุขุม หาญนอก  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นางสาวประภา ผาจวง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาววรรณวรางค์ เมฆโต  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวอัญชนา ไตรภพโชติสกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นายจีรศักดิ์ เปี่ยมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนิมาภรณ์ เปี่ยมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางปิยะมาศ ทองเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวเพ็ญนภา อรัญสาร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวปาริชาติ เจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนริศรา คำลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวมลวิภา สิขเรศ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสาวิกา พ่อบุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
36 นางสาวเสาวรส ศรีใย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายฉัตรชัย เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
1
12.00
38 นางสาวกฤติกา ไหวพริบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 ว่าที่ร้อยตรีธารทิพย์ ประทุมมา  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวอำพร พลเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายอภิชาติ แน่นอุดร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางกุลนิภา บุตรสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสุรเชฏฐ์ จันทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายนรภัทร สิงห์นวล  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวชลวรรณ์ มงคลพุทธรังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพรพิมล สนั่นดัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวจุฑามาศ พิมพ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
51 นางสาววลัยภร ตันบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวิษณุ อุ่นอาวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปัทมา น้อยม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสิรินทรา บุญประคม  ครู ชำนาญการ
0
55 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 อลงกรณ์ บุตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
15