โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 102 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 104 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางบ่อวิทยาคม

จำนวน 162

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 18 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 14 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 6 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 25 79 104
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
11
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
4
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
52
25
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเกสร จงอยู่สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวพนอ เล็ดรอด  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนฤมล สุนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
4 นางจิรัตดาพร เดชวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสาวอังคณา ชนะเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
6 นางนวลปราง แป้นเหมือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรชา ปู่ยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเนตรชนก เอกนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจันทนา ขาวแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจารุภี จันทร์เทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นายวันชัย จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 นางสำเริง จงรุ่งเรืองสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธีระ จงรุ่งเรืองสิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางกำไร อำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศรีประไพ ไชยนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
18 นางสาวสำรวย เอี่ยมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
19 นางจุลัยพร สังข์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
20 นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ  ครู ชำนาญการ
2
13.00
21 นางดวงเดือน จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
22 นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวกาญจนา อิ่มจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
24 นางสาวรุ่งนภา เผือกน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
25 นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน์  ครู ชำนาญการ
7
62.00
26 นางสาวปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
27 นายนววิธ ศรีปลั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวชาญดา ปันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวจินตนา รุ่งฉวี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางอภิญญา วันทมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
31 นางสาวธัญญาวดี พนมเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
33 นางสาวพรสุดา อู่ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
34 นางสาวบุญชู กันเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวโสพิศ สงประสพ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
39 นายปัญจโชติ บุญเขียว  ครู ชำนาญการ
0
40 นายเอนก แจ่มคล้าย  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวชมภูนุช ลาบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาววาลิช ลีทา  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวเบญจพร ทศานนท์  ครู ชำนาญการ
1
13.00
45 นางสาวพัชรา วิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายวีระชัย แสนบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล  ครู ชำนาญการ
2
120.99
48 นางสาวสุภา จันทรมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายกิตติกร บุญเรือง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
50 นางสาวสุนันทา นุตน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายมนตรี กรพณิชสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอัมภัสชา คล้ายเจ็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
55 นายนพรัตน์ แบบกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
56 นางสาวมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
57 นางสาววนัสนันท์ ก้านดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววิภาวี สุขหร่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวแสงดาว ฉวนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายเอกภพ คงปั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
61 นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายอคิน แก้วกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาววราภรณ์ เคลือน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
64 นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายฐิติพงค์ ขัติพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
66 นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายอภิเดช เกษมสันติวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอทิตยา หิรัญพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
70 นางสาววาริน แซ่ตู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจันสุดา โปรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายอมฤต โพธิ์กาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล  ครู ชำนาญการ
0
74 นายนิยม ขจรเนติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสุดตา ไชยบัวแดง  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวนงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสาธินี ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายกรกช ตั้งเจริญลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายณัฐภัทร แป้นศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวอุมาพร จงนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวนารินทร์ ทองเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางภัทร์ชฎา มิสกี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวปาณิสรา แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาววิรศรา เทียบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจินตนา บุญสู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสุชีลา พรรณหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
87 นางสาววรวรรณ ราชสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
88 นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฎฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวชาลินีย์ แซ่ตั๊ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
90 นางสาวสุกัญญา บุญฉิม  ครู ชำนาญการ
4
19.00
91 นายอุเทน ทัศเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวทิพธัญญา ชมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายวีรชน อำมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวศิรินยา ตอนจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายธนกร คิดตาโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายจักรกริช แก้วไวยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวเตชินี สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวสุภาวดี คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสุภาภรณ์ จตุพรฃัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม  ครู ชำนาญการ
0
101 ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายพร้อมยศ ถาริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
34