โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 15 35 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
5
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
5
0
0
0
6 ศิลปะ
1
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
12
31
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอุกฤษฎ์ หาไชย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางรำเพย สิงห์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
3 นายนรินทร์ มิถุนดี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาววิลาวัลย์ ร่วมทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางพัชรี คงเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม  ครู ชำนาญการ
0
8 นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล  ครู ชำนาญการ
0
9 นายพชร ประปุนไร่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวอัญชลี มั่นน้อย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสุดคนึง เดชดัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอิศรา ใจสอน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนิลุบล วงศ์ศรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเอกฉัตร เกตุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางหัสยา โภทชงรัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวปนัดดา จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายมารุต มิสกี้  ครู ชำนาญการ
0
23 นายราชาชัย รุ่งโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางส่องอุษา ชุ่มบริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายดนัย ศิลาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอัจฉรา บุตโคต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวเพ็ญนีติ์ ศรีเจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวโศภิตา มีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
30 นายโกวิท พัฒนประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววราพร เทพาลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางเกษอนงค์ ทรงขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสมหวัง นาคคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายต่อ ภิญโญภาพ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวอรวรรณ์ แพนลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายนฤชัย จ่างศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุกัญญา ขันทองดี  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวพูลทรัพย์ ภูนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายบุญเลิศ นิยมรัตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายชรินทร์ ศิริพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวจุฑารัตน์ โพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวขวัญสุวัฒน์ แก้วประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวประไพศรี พรมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6