โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จำนวน 128

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 13 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 15 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 13 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 69 95
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
8
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
42
21
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุช  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวโชติรส สุขสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสิรษา นิยมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวัชรีย์ จันทร์เปล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบุษกร พนเจริญสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายประจวบ นาคมอญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเบญจมาส โหม่งพุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวศิริเพ็ญ แสงเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวบุษรินทร์ สว่างแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอัญชลี ทาคำสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายไชยพจน์ นิยมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสถาพร สอนกนิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางประไพ อร่ามเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธงชัย เชียงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพิสิฏฐ์ ตังสุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายรุ่งโรจน์ กู่สุดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววีรยา นวรัตน์รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรัตรฐา คงเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวบุศรา บุญยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชนัญชิดา สามชูสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาววชิราภรณ์ คุรุเมธากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางภิญโญ เจียมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางชัญญาชุดา กีรติติ์พรรณราย  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาววราภรณ์ วรรณผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวจิราภรณ์ ใบมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวดวงดาว ไวกุลเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายอัษฎายุธ จินพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุรสีห์ จันทร์สังสา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวนาตยา ชาติมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางอรรณิกา ไทยขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายนฤพนธ์ แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพิงค์ฒิฉัตร เมธาธารณ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายชัชวาล คงผึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวจารุเดือน จิ๋วจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางลำพึง วงษ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวณัฐธนาพรรณ เกษโกศล  ครู ชำนาญการ
0
37 นายเทียนชัย สุสินธว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาววิชญา ธาราวร  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวติยรัตน์ เมฆใจดี  ครู ชำนาญการ
0
40 นายนรินทร์ แก้วสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาววิวรรณรักษ์ นวอนันต์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววชิราภรณ์ แดงวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวเปรมวดี พลลาภ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวพรณิภา วิยาสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกรณิการ์ พุ่มลำเจียก  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุจิตรา บุญคง  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวพัชฎาภรณ์ บ่าพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวณัฐภรณ์ ชัยเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนฤมล นาคจาด  ครู ชำนาญการ
0
50 ว่าที่ร้อยตรีมงคล อสิพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสัมฤทธิ์ คณะชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวจิราพร คุ้มตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวจิราพร อ่อนนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางจงถนอม จำนงค์จิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวบุษรา พาคำ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวภิรูญรุ่ง บุญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาววิลาวรรณ ศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวสุดารัตน์ รูปโลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุรกัญญา จันทน์ไพรสณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวพัลลภา หนูช้างสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวสุภาษิตรา พรมโลกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาววงเดือน ทองบุญโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายธรรมรัตน์ แก้วสมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวนุจรินทร์ มนตรีโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพรรณิภา การกุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุริยาพร ศรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธาดาพงษ์ ชลเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายพรัสพล สมศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวฐิติมา วรรณ์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพัชรีย์ ตักสินลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนฤมล สีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายปริญญาภรณ์ อมรฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายประดิษฐ์ แร่อรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 ว่าที่ร้อยตรีพนิดา กาฬภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวรุ่งทิวา พูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวจรินทร ช่วงโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายเจษฎา พรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายภานุพงค์ พรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายจุมพล เพิ่มสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายสุภาสินี พิทักษ์ทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววิภาดา วุฒิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววรรณวิภา เขียวรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายกฤษวิทูรวัสส์ ชีวะตานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวณัฏฐวิตรา สุรดิฐนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาววาทินี ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายธนนท์ ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางปุณยนุช บ้านประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวกรกนก แก้วบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวยามีละ สนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวรัตติยา จันทร์เอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวลัดดาวัลย์ เสือน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
19