โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 105 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางพลีราษฏร์บำรุง

จำนวน 159

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 15 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 17 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 12 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 3 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 69 105
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
14
5
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
7
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
4
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
3
0
0
6 ศิลปะ
4
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
3
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
60
27
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศุภนาถ ปทุมมาศ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสกาวเดือน พลรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวอุมาพร ภู่ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอรริสา ศรีคำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเบญจมาส อุทกศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเฉลิม ติ๊บคำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวราภรณ์ สาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเครือวัลย์ นาคงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางบุศรา พลอยมณีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกรรัฐ พงศ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวแก้วใจ ทองเริ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกฤตนันท์ แก้วใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายประกอบ บุญญพาพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสุมลธา เครือซ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอารี จันทร์เกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนำชัย ทองเปรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอาทิจจ สาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวยุพา เฟื่องบางหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาววันวิสาข์ พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวรินทร์ธนัน ธนรักษ์แสงดี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวถนอมจิตต์ รื่นเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายอภิชาติ เกตุขวง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสาธิต ปั้นชู  ครู ชำนาญการ
0
26 นายธีระวัฒน์ การะเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายปิติพงษ์ บัวสำลี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวรุนี คงสมศรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสินีนาฏ มีทิศ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายธีระศักดิ์ บัวลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายกิตติ เจริญเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายกัมปนาท ดำทองสุก  ครู ชำนาญการ
0
34 นายประภาส จันทร์โคตร  ครู ชำนาญการ
0
35 นายสุนทร ปั้นบุญชู  ครู ชำนาญการ
0
36 นายชะโลม ขันติเจริญธรรม  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวขัตติยากร สุขได้พึ่ง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวอภิรมย์ สิงนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวกิริตา ถนาวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางฐานิฏา จิตติชัยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางเกศสิรินทร์ จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายกานต์ชนก บุญจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปรียานุช น้อยอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นาย์จิระวัฒน์ เวฬุนาทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวสหฤทัย ถาวรบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวอัญชลี คำทอง  ครู ชำนาญการ
0
53 นายยุทธนา มีกลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวศิริธร โตแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวพิชญ์สินี จันผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววีนา เกษภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุภัสสร แซ่ลี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสันติภาพ รินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายนรารัตน์ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวญาณี ขำเชษฐา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวตติยา จันทะพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายกิตติโชค บัวบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี  ครู ชำนาญการ
0
67 นางยุภาพร อิ่มพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอรรถพล ช่อสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวฐิติมา เอกวารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวธารารัตน์ สร้างนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายอาทิต วัฒนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวฤดี มีวรคนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวกมลชนก พระนารายณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวนวลศรี ตาดต่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวกนกวรรณ สาลีสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวโสรยา ขวนขวาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวนาถสุดา นำสุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายธรรมรัตน์ เพ็งผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายจักรพงษ์ คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายวิฑูรย์ แสนบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวศศิธร สุวรรณประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายเชาวลิต เนื้อทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายธาวัน ประเสริฐสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวนลิน พ่วงความสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายวุฒิกร บัวจูม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวดรุณี แสงขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวชลธิดา หนูทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจิรัศญา ธิมะดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวตติยา เพ็งสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายภูริพงษ์ เพชรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายบุญสม สรวิสูตร  ครู ชำนาญการ
0
96 นายภาคภูมิ เครือน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายณัฐกิตต์ ปิ่นเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวธารา ทรงธิบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางบุรีรักษ์ สืบแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
101 นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
107.00
102 นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางประคอง วีระศักดิ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
104 นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
21