โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 106 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 109 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พูลเจริญวิทยาคม

จำนวน 144

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 11 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 21 30
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 11 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 11 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 70 109
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
4
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
2
3
0
0
6 ศิลปะ
5
4
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
5
1
0
0
8 การงานอาชีพ
6
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
66
29
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธิดาพร ภูละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีธำรงค์ เดชเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
3 นายวิริยะ ทองเต็ม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางชุมแพ วีรบรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
108.00
5 นางสาววิรานุตร ศิวพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
6 นางรัชพิณ จิตแจ้ง  ครู ชำนาญการ
9
16.00
7 นางปิยพร ทองก้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
8 นายพินิจ จันทร์ดี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
9 นางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
10 นางโสภิต แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
12 นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นางจิราพรรณ เรืองพุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
14 นางอินทิรา นาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
15 นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
16 นายชุมพล ศรีเหรา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
17 นายสมัชชา โกมลฐิตินันท์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
6
26.00
19 นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอารีย์ กุสะรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
90.00
21 นายพสุธร แก้วพวง  ครู ชำนาญการ
4
0.00
22 นายเฉลิมชัย อาจณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอุมากร พูลสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
24 นายฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง  ครู ชำนาญการ
3
18.00
25 นางสาววรรษมน สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
5
58.00
26 นางยุพิน ป่าตาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
27 นางสาวนุชนาฎ โทนสังข์อินทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวหัสฤทัย ธิมา  ครู ชำนาญการ
7
42.00
29 ว่าที่ร้อยตรีลักษณา หงษ์เส็ง  ครู ชำนาญการ
2
12.00
30 นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์  ครู ชำนาญการ
1
36.00
31 นางสาวประภาพร ดอกไม้  ครู ชำนาญการ
1
12.00
32 นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์  ครู ชำนาญการ
1
36.00
33 นายนุกูล สมศรีทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายคเณศน์ พึ่งอ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุทิสา เรืองกันท์  ครู ชำนาญการ
1
36.00
36 นางหทัยทิพย์ รอดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
37 นางสาวกมลวรรณ สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
38 นายรามิล ปัญญพัทธ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
39 นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง  ครู ชำนาญการ
3
20.00
40 นายวีรยุทธ ผักสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
42 นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
43 นายพิทักษ์ ศักดิ์เติม  ครู ชำนาญการ
6
18.00
44 นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
12.00
45 นางสาวชลนภัทร จันดำ  ครู ชำนาญการ
8
54.00
46 นางสาวสาวิตรี ปราบนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
47 นายสุริยา ก่อบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายฉัตรชัย ฤาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
38.00
49 นายอภิชา พุ่มพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายประสิทธิ์ กุยประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
18.00
51 นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายปราโมทย์ ในชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาววรางคณา ชั่งโต  ครู ชำนาญการ
5
78.00
55 นางสาวลักขณา สาดอนขวาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
56 นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอารดา คำยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
104.00
59 นายธวัชชัย เจริญกุล  ครู ชำนาญการ
7
54.00
60 นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
81.00
61 นางสาวจิตราวดี กอสนธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
24.00
62 นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
64 นายถาวร ไชยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
65 นางสาวปนัดดา นกแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
24.00
66 นายมงคล โฮมพลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
0.00
67 นางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
68 นางสาวเกษร จันทร์เต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
60.00
69 นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
70 นางสาวกัญชรส จันทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
71 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์ แก้วสมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวกนกวรรณ สมีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
0.00
73 นางสาวจินตพร ยิ้มช้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวจุฑามาศ ยี่สิ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
75 นางสาวญาณิกา ตั้งคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวณิชกมล สิทธิโฮ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวปัทมาวดี คงเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวปานเลขา ปล้องทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปาล์ม ฟองเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
81 นางสาวมัทยา บุศศรีเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
82 นางสาวมัลลิกา ลอยวิเวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาววรนุช เขตตลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
0.00
84 นางสาววลีรัตน์ นาคสมทรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
85 นางสาวสุดารัตน์ วิสุทธิศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุปราณี เชื้อไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
87 นางสาวอรทัย วัฒนจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
12.00
88 นางสาวอรนุช บุษบงก์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
72.00
89 นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
90 นางอมรรัตน์ กลิ่นอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายกฤตยชญ์ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายกฤษฎา มุ่งวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
694.00
93 นายขวัญชัย โตสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
12.00
94 นายจรัสพงษ์ ศึกสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
28.00
95 นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
84.00
96 นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายรัฐนันท์ การกระสัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
98 นายวรวุฒิ เฉียงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
99 นายเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางมณีรัตน์ ปิณะถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
101 นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
92.00
102 นางสาวธิติมา คำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
54.00
103 นายสาริช รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายพิมานแมน พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายชวนากร ศรีคำ  ครู ชำนาญการ
0
106 นางอัมพร หนูน้อย  ครู ชำนาญการ
0
107 นายพีระพัฒน์ หมวกหลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
108 นางสาวนันทพร แก้วหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
16