โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 138 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 152 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชวินิตบางแก้ว

จำนวน 209

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 13 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 11 13 24
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 26 37
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 9 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 27 28
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 2 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 1 3
0
0
0
0
  รวม 49 103 152
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
15
4
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
5
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
21
3
4
0
0
6 ศิลปะ
5
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
6
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
2
0
0
  รวม
88
24
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุทธิพร อิ่มพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายพีราวัฒ จันทาวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
5 นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายศักดา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายไพฑูรย์ ตานี  ครู ชำนาญการ
0
11 นางกุลนันทร์ รามศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสีรัก ลัยนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวเครือวัลย์ ชาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกฤษณา บิณษรี  ครู ชำนาญการ
0
16 นายภากร ศิริโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนุชนาถ วงษ์พรไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายเสรีพงษ์ นามเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพรชัย วิชชุไตรภพ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางยุพา ยอดปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวันชัย เข็มทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายปรีชา กิจจาการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
115.00
25 นางชนิษฎา ธรรมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
91.00
26 นางสิริธร ตะวันธรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวณปภัช บุรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
91.00
29 นางผกาภรณ์ ไชยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางดาวประกาย ทาธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวศิริราพร บุญยอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวจิตต์ แววตา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวธิดาพร สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวจุฑาพัฒน์ เปลี่ยนดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวปริญญา ปล้องศรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวจินดา เชื้อวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางทัศนา โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
39 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสุวรรณศรี สุดวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางธริษตา เต็งรำพึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเดือนงาม นามเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสายสมร ศิริศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวศิริพร แก้วพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางเรณู หลักม่วง  ครู ชำนาญการ
2
22.00
46 นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง  ครู ชำนาญการ
0
50 นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางศรัญญา กลิ่นพิกุล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายทนง ชีวะประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
55 นายวรายุทธ ทวีธรรม  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ  ครู ชำนาญการ
5
48.00
59 นางสาวนัฐกานต์ เรืองเนตร์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
60 นางสาวณธิดา โกรทินธาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวพนิดา ยลวิลาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายสายชล อยู่นุช  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวศุภลักษณ์ ทานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายอิศเรศ เรืองเนตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
68 นายคมกฤช จารุวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายปัญญา แซ่ลี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางนิรบล บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวกำไล โสมกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์ วังคะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
76 นายประยัติย์ ไชยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางกฤษณา รักวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายวุฒิชัย พูนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
27.00
79 นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปัทมา บัวลังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสมพร คำเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวสุพัตรา เมืองพวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวกาญจนา บุญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววัชรีญา หล่มเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายศิโรดม โสวัณณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
39.00
89 นางสันทนา สุวสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวธาริกา ภูมิสถาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุณิสา พิมพ์บูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
96 นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางปวีณา นาคกล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางอรุณรัตน์ ขาวน้อย  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวชนัญญา เสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายวชิราวุธ สอนโสภา  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาววันทนี ฉิมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายกิติกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวกาญจนา อิ่มชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 เคน อ่อนเกตุพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 จักรพรรณ พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวจันจิรา น้ำขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวจิตราวัฒน์ พูลทวีธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวจินตนา จันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 ชลธิชา สุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 ชัญญานุช ฟูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวณภัทร สกุลเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 เดือนเพ็ญ เนินผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
104.00
118 ธีระวัช สมเขาใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวนัดตยา ตองอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางน้ำฝน จันทราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นุชจเร โลหกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางนุศรา โอริคาสะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
124 นางพนิดา นิตยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 ภาคิน อิศวมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายยศเส สิริสุขวิโรจน์  ครู
0
127 นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 ลักขณา น่าบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 วรปรัชญ์ สดเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 วรรณกวี ทองสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
99.00
131 นายวสันต์ อุส่าห์ค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 วิรวรรณ หอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 วิสูตร เดชเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 วีรยุทธ แจ่มแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 ศิริ โชคสกุล  ครู
3
69.00
136 นางสาวศิริพร จินาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวสิริโสภา โกมารกุล ณ นคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 สุกัญญา สีมาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
122.00
140 สุรเชษฐ พลายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
141 อภิศิษถ์ นาคมุสิก  ครู
0
142 อมรเทพ สังข์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
143 อรอนงค์ แซ่หลี  ครู
0
144 นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
30