โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางแก้วประชาสรรค์

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 26 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
2
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
9
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสรายุ รักเจียม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณฐวรรณ ศิริพิชญพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวราภรณ์ มุสิกทอง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเรวดี บุญมากประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางทรงโฉม ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประเทือง เปรมจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางชลิดา สุขประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอรุณี พิมขนิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชรินทร์ เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุภาพร ชิณวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายแสนรัก ก้อนทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนาลิน ก้อมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสิริกร บุญทัน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวกุลภา คำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
20 นายพิสิฐ ชนะการณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางนันทิญา ฟองมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวดารุณี รักซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
23 นางสาวสุพัฒษา พันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายภัทรพงศ์ งามทรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายกำพล มัดจุปะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายพัศทร ชัยปัญหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายภูติ ภูติเกียรติขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายมาโนชญ์ กุลจันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวณัฐกฤดา ขุนเศรษฐี  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอิสรา นาคมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศิระพงศ์ ทองสีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวภคมน อภิชาชยุตกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายเริงสรรค์ ยะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
13