โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 6 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 44 71
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
18
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนิตธา พิริยคุณนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนฤมล ศิริเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายมณเฑียร พันธุ์มาศ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวริศา อาชววิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเกียรติชัย เดชวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัชนี ชลายะนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมศักดิ์ กาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางน้ำค้าง กิ่งก้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายไชโย ถนอมพุทซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นายสรรเสริญ แก้วนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสราวุธ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาววิระยา พุ่มพวง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายธีระยุทธ พรมช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายภมร ดาวแดน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวดวงใจ ดีมงคล  ครู ชำนาญการ
0
26 นายภพประเสริฐ ฉ่ำศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสมใจ อินธิมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพณพร นันทสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวทัศนา กองสิน  ครู ชำนาญการ
0
33 นายสราวุธ สงค์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายศิวรานนท์ นพคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวมนเทียร ลุนสุงยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวลลิตา บุญชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวกาญจนา จุกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวชนิดา เรืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวอรณิช เกิดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวสุนารี บุญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางพูนสุข สืบเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเมธิณี สมมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสกุลชัย สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอนุรักษ์ กรัตพงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุพัตรา คติะจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายมนตรี หิรัญสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายปริญญา หอมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวณิชา เมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุขาดา พันพัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอรสา สุขพัทธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายนิวัฒน์ ทองปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายนิรันดร์ วัฒนกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสุทธิรักษ์ บุญไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายกันต์ณะภัทร โสภา  ครู ชำนาญการ
0
63 นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายโสตถิพงศ์ รัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายธีรวุธ วณิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายณฤทธิ์ ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิจิตรา ภูธรภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายเกียรติชัย โกฏสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวกาญจนา สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายชัยยุทธ พูลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
17