โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 46 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง)

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางปิยะนาถ ศิลปวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวชลันดา คงอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนริศรา สุขี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวจิราภรณ์ บุญแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวทรรศนีย์ นิลฉ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางนันทพร บุญแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
8 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาววรกานต์ สุดาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายนฤชา โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสำราญ คงถวิลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายบัญชา กุลไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายมณฑล จันทร์รักงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางภาวดี แก้วเหลา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุภาภรณ์ มากสืบมี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายนราธร แว่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมศักดิ์ อาดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวรวีวรรณ บุญอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายอานนท์ อภิปัญญานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายรังสฤษ์ สีเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายจิรวัฒน์ สิงห์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายธวัชชัย พวกดี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางนฤชล ชัยจิต  ครู ชำนาญการ
0
32 นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายชลธี จันทะยานี  ครู ชำนาญการ
0
35 นายเดโช โรจนพุทธิ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพิสมัย วงษ์ขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นายประณต วงษ์ทน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวจีรณัทย์ ดีที่สุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางชะเอม จันทร์ลอย  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสุทธิณี ประสพทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวเบญจมาวรรณ์ โพธิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสุธิชา สอนวงค์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพัสตร์ชิตา ภิญโญนพสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวณัฐธิดา วันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางรื่นฤดี ทันมัง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางวันวิสาข์ นิโรธนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1