โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางไทรวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 15 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอำนวย ป้อมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวอัมพร ชิตเกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางละออง กุศลส่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิทยา รัตนศีล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเติมสิริ เขตต์กรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวีรพล นนธิจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางฉวี ปิ่นวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางยุพา ซื่อสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจันทร์แจ่ม นาดี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางณัฐกฤตา จันทรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวกาญจนา แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
0
14 นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายกัมปนาท ล่องลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอรอนงค์ ควนวิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ศุภดา มณีอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 สุดารัตน์ ยวงทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววิจิตรา เพ็งแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายยศนนท์ ปุ๋ยนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวศุภรักษ์ จงรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ โสภายิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9