โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 129 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 132 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชัยนาทพิทยาคม

จำนวน 149

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 9 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 15 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 22 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 11 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 17 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 15 18
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 95 132
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
3
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
8
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
14
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
2
6
0
0
6 ศิลปะ
6
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
5
6
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
4
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
62
28
42
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวินัย ขุมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน  ครู ชำนาญการ
0
3 สิบโทประทีป ทองเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบงกช กลัดสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพเยาว์ พันธ์รอด  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
7 นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
9 นางธรรมชาติ อเนกพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
11 นายบุญเหลือ หอมเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นางสาวศิริรัก อินทร ์ไทยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
13 นายสุนทร นิโครธานนท์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางศศพินทุ์ สดายุรัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนิตยา เพชรจั่น  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพอใจ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางมนัสวี วัตถุสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
18 นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวรนุช อยู่เล่ห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกุลวดี ม่วงพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายกษม บำรุงสุข  ครู ชำนาญการ
0
22 พันจ่าเอกขวัญ เรืองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศลิษา รัตนนาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอารีรัตน์ แก่นไร่  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุธา คงสนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
26 นางรุ่งนภา สุหงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายไพฑูรย์ อินโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุรัตน์ ทัพวัตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
29 นางกาญจนา ศิลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสิริพรรณ แสงโป๋  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
31 นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวภาณิตา ศรีจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
33 นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 นางดุจดาว ทวีผล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
35 นางขวัญเรือน ซื่อดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
38 นางกัลยา ผิวทิพากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายบารมี คงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางจันทนา คงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายวิทยา กุลมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
43 นางปุญยนุช เอกศิริ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายณฤดล ชัยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางรวิภา พะยุพัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวอังคณา เกตุจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวนฤมล โตอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
51 นางสุทัศษา อินมณี  ครู ชำนาญการ
0
52 นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางศมาพร เทียมโคกกรวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายสามารถ ฮวบสวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพัชราภรณ์ โพธิ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
56 นายพรเจตน์ ยอดนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวแฉล้ม อินวารี  ครู ชำนาญการ
2
12.00
58 ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสุชาดา จ๋วงพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางนันทรัตน์ มั่งมี  ครู ชำนาญการ
0
61 นางธีราภรณ์ มาแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาววนภรณ์ ค้ำชู  ครู ชำนาญการ
1
12.00
63 นางณัฐชา ทองสดายุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางรุ่งนภา คำแก่น  ครู ชำนาญการ
0
65 นางพรรณี มารศรี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
66 นางฉลองรัตน์ พารีสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
67 นางอรัญญา ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางอรชุมา พรหมทับทิม  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาววารุณี มาจำเนียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
70 นายอานนท์ วัฒนานนท์  ครู ชำนาญการ
10
112.00
71 นางสาวลักษณา ทับบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
72 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
73 นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
75 นายอุทัย มีสิทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
76 นางสาวจินตนา เรือนแป้น  ครู ชำนาญการ
1
0.00
77 นางสาวปัทมา อ่อนน้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอุบล มะนาวหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
79 นางขวัญนาค แสงประชุม  ครู ชำนาญการ
0
80 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายอุเทน สุขสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายชำนาญ เข็มเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางปณิตา พรรณพัชรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางณัฎฐ์พิฌา พรมจาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
85 นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
86 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
87 นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพิมลพรรณ ใหม่ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวมนัสนันท์ สิทธิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวสุพิชญา แป้นพยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
93 นางสาวปิยะพร เขียวอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายศรัณย์ เทพพักทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
95 นายสาธิต ชื่นเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายอัตถสิทธิ์ ดอชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสันธินี บำรุงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายชนะชล ศรีมีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวจิตรดา รังษีโณจน์สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
100 นางสาวศิริมาลา ใจแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
101 นางสาวจินดา ยามสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
20.00
102 นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวธัญยดา ทาเอื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
102.00
105 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
62.00
106 นางสอาดวรรณ เลื่อนลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางอิสยาภรณ์ ทับสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
108 นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
109 นางสาวชลีรัตน์ แสงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
110 นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวณัฐนันท์ ลิมสมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
112 นางสาวยุดาวดี สุขมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
113 นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาศิล  ครู ชำนาญการ
9
80.00
114 นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวสุชาดา คงครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
64.00
116 นายนิทัศน์ เรืองศรี   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายกิตติคม ชูชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
118 นายอิทธิพล สามสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
119 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายสุนทร ยองจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายกำพล อู่ดี  ครู ชำนาญการ
0
122 นายบุญมา ม่วงพลู  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสุภาพรรณ ณ ลำปาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นันธิยา ด้วงน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 มธุรส รัตนวงศ์สนิท  ครู ชำนาญการ
0
126 นายวินัย ขุมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 ศิฏามาส ภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวสุภัค พันมะลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
78.00
129 ณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
27