โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดสิงห์

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 26 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
7
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายภาคภูมิ ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
3 นายจำรุญ ปั้นดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
4 นางสายฝน แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
5 นายไชโย จีนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
6 นางสาวสายฝน อยู่กรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
7 นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
122.00
8 นางนงลักษณ์ ยศสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
128.00
9 นางการเกตุ อาจผึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
10 นางสาวสุรัตน์ ธูปทอง  ครู ชำนาญการ
7
84.00
11 นางนัยนา พรตด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
92.00
12 นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา จิตรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
14 นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวย  ครู ชำนาญการ
1
26.00
15 นายกฤษฎา แร่จั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
16 นายชาญยุทธ มีโพธิ์  ครู ชำนาญการ
5
58.00
17 นายฉลอง นุชอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
19 นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
20 นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด  ครู ชำนาญการ
7
54.00
21 นายก้องนคร สิงห์คำ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางศิริวรรณ ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
90.00
23 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ พันโพทะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
76.00
25 นางสาวกชพร ไทยประสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายอัศวิน สาสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวปัทธิมา กลมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายเจษฎา ดีนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวศิริพร ศรีวงษ์ญาติดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจรรยพร โตอ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล  ครู ชำนาญการ
0
32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ แสงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายวทัญญู ตั่งสินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวลัทธวรรณ ฉ่ำไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอารยา นวมเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13