โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สรรพยาวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 15 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
8
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรายุภัสร์ อิสรียะกุลการ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายไพศาล อยู่ชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชัยยา เพ็งนิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสิวลี อ่องแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
7 นายสมยศ งามเนตร์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวเพียงพฤทธิ์ งามเนตร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางนิศากร เก่งกสิกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอารมณ์ ศรีนิล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวรัตนา ไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวกัญจพร นิ่มละมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายปรีชา โต้งดัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววิภา สอาดเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายเรวัตร อยู่เกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพัชรี ตรุณจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววรรณิภา เวทการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายโกสินทร์ พุกกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววิชชุตา เพ็งถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางธีราภรณ์ อินทรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 กันยกานต์ สาริการินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8