โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 62 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คุรุประชาสรรค์

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 6 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 43 62
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
2
1
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
5
0
0
6 ศิลปะ
1
3
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
14
34
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดวงนภา พวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธนพร ฮุ้นสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพิกุล คุ้มผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนิตยา โตแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธงชัย ชูมก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวศิริพร พวงสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริวรรณ หอมรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอารมณ์ สุดมี  ครู เชี่ยวชาญ
0
12 นางวัชรินทร์ โมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวอรุณี ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายฉลอง ไตรแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรัชต์ดา กล่ำรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายอำนาจ หรุ่มรื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายภาสกร อินโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางภัทรธิรา อินโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรัชฎาพร อินทร์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชุลีกร ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวธัญสินี ศรีทรง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวศุถิกา เชตนุช  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวภัทรดา ชูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายประดิษฐ โพธิ์สำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศศิธร หรุ่มรื่น  ครู ชำนาญการ
0
30 นางนิรัชชา คำพุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายพลอภิรัตน์ อันถาธารณ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายสมนึก ทับบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสมยศ ภู่สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางทวี ทับบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางทยาพร เอี่ยมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวอัจฉรา เผ่ากัน(ประวัติกล้า)  ครู ชำนาญการ
0
39 นายวิโรจน์ พรมพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวรรณศิริ สุขดี  ครู ชำนาญการ
0
41 นายวีรศักดิ์ จันทร์สุข  ครู ชำนาญการ
0
42 นางณัฐณิชาช์ บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางกันยา โพธิ์กล่ำ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางวัชรีย์ รัตโนทัย  ครู ชำนาญการ
0
45 นายตันติกร อ่อนเงิน  ครู ชำนาญการ
0
46 น้องใหม่ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 อุษา ปุยอ๊อด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นันทวรรณ แก่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 สุพร ทองบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 สรรทพร รักแซ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 วันทนีย์ ดีขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นิตยา ราชประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นิษฐิ โพธิ์ตุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 อรทัย บุญถวิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 สิริมา โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 จิรวัฒน์ รอดย้อย  ครู ชำนาญการ
0
57 นางปิยพร รัตนโกสุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 มานพ ในพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นารายณ์ ทับบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
21