โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยกรดวิทยา

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 10 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
4
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบังเอิญ ก้อนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพุฒ ก้อนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายมานพ พลับเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวศิน คล้ายแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
84.00
5 นางสาวบุษกร พืชพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
6 นางน้ำฝน อินทร์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
7 นางนงนุช จันทร์สวาท  ครู ชำนาญการ
4
72.00
8 นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี  ครู ชำนาญการ
1
20.00
9 นายสุเมธ ราชประชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
10 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเสกสรร ไทยยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
12 นายพลรบ บุญคงมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
13 นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
14 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายจักรินทร์ บุญหนัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
16 นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
17 นางสาวจิราวัช คมสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวลักขณา เกิดโพชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4