โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 126 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 6 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 120 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชลกันยานุกูล

จำนวน 231

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 4 6
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธนิดา โคตรชมภู  ครู ชำนาญการ
0
2 นายชาญณรงค์ มาอยู่ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสุวรรณา ฝึกจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสิตาพัชญ์ สารสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางกิตติยา เย็นไธสง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวิเชียร เหมหอมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัชนี ธันยาวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวอรพรรณ นันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาววาชรัตน์ สอนเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายศรีชาติ เพ็งอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางอุษา กัญจนวัตตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวปาจรีย์ ศรีอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุทธิกาญจน์ เรืองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววรัญญา ธารามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอารี มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศศิกัญญฺ์ ถาวรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางพิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวังแดง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายวิรุฬห์ พรมมากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางชนาภา ศรีมณีชัย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสุนทรี นาคบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวชนัญญา ยินดีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวจินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายวิพจน์ คำถวาย  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวสมฤทัย หันจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภัทรพิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายอภิวรรธน์ บุญทองดี  ครู ชำนาญการ
0
35 นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์  ครู ชำนาญการ
13
224.00
36 นางนิตยา ภูผาบาง  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวอรวรรณ หนูชูเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางบุญญาดา อิ่มสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางรวีวรรณ นุชปาน  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวผาสุข จิตนาวสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายนฤกูล ชะเอมกูล  ครู ชำนาญการ
0
44 นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางชื่นชม อมรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวิจิตรา รักษาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวิชาญ จินดาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางนิภา คำถวาย  ครู ชำนาญการ
0
49 นางชณิชา เพชรปฐมชล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางโศภิน ด้วงนิล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสุวรรณา วรรณนลิน  ครู ชำนาญการ
0
53 นางนวลนาถ จินดาพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวอริสา มงคลไพบูลย์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
55 นางเรณู เชื่อมชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวรวีวัลย์ เนื่องจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววรพร หนูเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวกนกกรณ์ ทองไพจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางปิยนุช รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายพุทธิภาคย์ รักซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุจินต์ ชลิตตาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวนันทินาฏ นินนาทนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวอรุณี เต็งศณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายอดิพงษ์ สุขนาค  ครู ชำนาญการ
0
66 นายณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางพจนารถ เชียรเทียบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวรชัย ศิฏรสุทโธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
63.00
70 นายศุภงค์ ศรีศาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวสุมัธนา สร้อยสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางพิชญ์ฌามาศ สุขทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวอนงค์ ตามสายสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายพีรพงษ์ พงษ์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางวิไล พลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
77 นายฉัตรชัย จันทร์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายต่อพงษ์ สมสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวกัลยา รื่นรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสุวัฒน์ แสงภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางรำเพย นามพระจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายนิรันดร อมรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวสุรีย์พร สำราญรณศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางรดากานต์ กาญจนวิสิษฐผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสมพิศ จันทมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวอมรพันธ์ สำเภา  ครู ชำนาญการ
0
90 นางณัฏฐพัชร พั่วพันศรี  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวชื่นกมล กมลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางศิริรัตน์ ศศิวิเชียรพจน์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางปทิตตา เกตุประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบ  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวศิวพร ศรีจรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวศรีนวล อยู่เป็นสุขดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวสุภาพ แป้นดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวธาริณี แดงน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสุมณฑ์ เสมอวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวจำเนียร ตั่นไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวขวัญใจ เชิดชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางกรรณิการ์ จุฬาเจริญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
104 ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางพรรณี บัวระพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางไพรินทร์ ทัศน์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ  ครู ชำนาญการ
0
110 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์  ครู ชำนาญการ
0
112 นางปทิตตา สอนชอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
113 นายสุทัศน์ ปริยงค์  ครู ชำนาญการ
0
114 นางวิไลวรรณ ปัญญวัฒนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
115 นางวรรณวณา ปัญญาใส  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสุวภา รัฐนันทมงคล  ครู ชำนาญการ
0
117 นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
119 นายรุจน์ อรรถสิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางพรชนก เดชาทยานันทน์  ครู ชำนาญการ
0
121 นางวนิดา อุ่ยพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยะกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางอรัญญา เตียวสามารถ  ครู ชำนาญการ
0
124 นางชุติมา สังขวดี  ครู ชำนาญการ
0
125 นางประทิน อิศราประทีปรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวกุลวรินท์ ฌานประภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
18