โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แสนสุข

จำนวน 98

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 13 35 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
6
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
21
15
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอิทธิคุณ ถวิลไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางสาวโชติกา แก่มแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
4 นางอุษา บานเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางสาวเยาวรักษ์ วงศ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
6 นางจันทร์จิรา สุพลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
9 นางอุทุมพร พิระภิญโญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นายโอภาส สถิตย์เสถียร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
11 นางสิริกร มุสิกนวบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางผาณิตดา ภาณุพินทุ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
14 นางวัลญา เพ็ญธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
15 นางปรีญาพัชญ์ มาลารัตน์ธนากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นางสาวณัฐชยา รักษา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นางสาวพราวนภา แก้วลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
18 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
19 นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวไรรา เนื่องดิถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
21 นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางสาวกุลญาดา วงค์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
23 นางสาวนลินญา บุญเต็ม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
24 นายตรงเจตน์ จงกลาง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นายณัฐวุฒิ ค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
26 ส.อ.จิรวัฒน์ อินทรน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นางสาวศรุตา จันทขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
28 นางถิรนันท์ บุณยพรรค  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 นางอาภากร กระจายกลาง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
30 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
31 นางสาวจตุพร บรรเทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
32 นายชนก สังคะรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
33 นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 นางสมทรง แก้วมณี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
35 นางสาวปางรัก สำแดงเดช  ครู ชำนาญการ
1
12.00
36 นายบุญสืบ มะปรางหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
37 นางสุชาดา ทองยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
38 นางสาวสิรินนาถ พินิจการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสุนิสา วรรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
40 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริภา เทพรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
41 นายวิศว พิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
42 นายราเชนทร์ ศรีชัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
43 นายสรชัย เปล่งปลั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมควร ไฮ้ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวชาริกา เนื่องจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
46 นายวสุพจน์ นออ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวนันทิดา ปินะสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15