โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 22 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อ่างศิลาพิทยาคม

จำนวน 72

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 2 8 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
4
5
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกรรณิกา เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจุฑามาศ หัสดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวปฐมาภรณ์ ศิลปชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายสิโรจน์ สร้อยคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสุภรณ์ ด้วงสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววัชรี ชนะสงคราม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอัญมณี เลิศศิริ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวดวงหทัย ทองบุญรอด  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวลักษณา ศรีแพ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิทู ศรารัชต์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววารินทร์ อาสน์สถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเสาวภา นันทกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฐิติอร โสธรนพบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววารุณี คำภูลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอรฤดี บรรเทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายยิ่งยศ ลดหวั่น  ครู ชำนาญการ
0
19 นายไพศาล เสริมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกนกพร ยิ้มอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางนุษณี อิ่มกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนุวรีย์ กองสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายอาคม วิทยเขตปภา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาววันวิสา เห็นประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวกาญจนา แพร่งศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายมงคล คชวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจันทิมา ชูประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวมนพิลา ช่วยชูทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวภัคภารัตน์ โตวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6