โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 66 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พานทอง

จำนวน 88

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 12 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 6 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 45 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
5
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
3
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
24
16
26
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจิราพร เอี่ยมสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสุนันทา สุขกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางศลิษา สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีนริศ มากดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
131.99
5 นางสาววันวิสา แสนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพรพรรณา โปรยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
7 นายอนุพงศ์ ปวงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางภัทรภร สุวรรณจรัส  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาววลัย ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
10 นายธีรวิทย์ เกษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวพรพิมล ถินมานัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอังสนา โพธิ์ยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุทิน แหยมตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนฤมล ติยะวิสุทธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุภัทรา ธรรมานุสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
18 นางสาวสุภาพร พวงมาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสุบิน สุขเดช  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวอัมรา มารศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางภัทรวดี โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายประดิษฐ์ เย็นสบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุคนทิพย์ ทองตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวกฤติกา เจียรนัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสุพจน์ ฐิตธรรมโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพัชรี อุตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอรัญญา เพชรสังข์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายกำชัย เสนากิจ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางพฤติพร วรรณจงคำ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
31 นางสาวฐิติยา ศุภษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายบุญชัย รัตนมโนพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางรื่นฤทัย วิชกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
34 นางสาวนิสา โตบรรเลง  ครู ชำนาญการ
0
35 นายวิษกร ภูมีคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
96.00
36 นางอรุณี ศิริวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
37 นางสาวชมพูนุท บุญรอต  ครู ชำนาญการ
0
38 นางฉลวย ประวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
39 นางรุ่งนภา เสนากิจ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายโรจน์ไชโย กุลวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวฆนาการ ศิริแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางอรนุช พัดเย็นชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายเพทาย นิ่มนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสุชาดา พุทธอวยชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพุทธรักษ์ รัตนเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสมบัติ คงใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุนิษา นามเกิด  ครู ชำนาญการ
0
50 นายสถาพร วิชกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดี  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวประภา สว่างจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายจตุภูมิ กุลาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางวิจิต นิ่มนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางอัญชลี แซ่โง้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาววรางคณา พรหมน้ำดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายชินวุฒิ เถลิงพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายพิทักษ์ คำยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสุทิน พากเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายภคะภณ แหยมตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
61 นางระเบียบ จินตอารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสุธาสินี เลี่ยงกี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายณัฐศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
17