โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 2 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 0 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 18 27 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
22
9
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวรัญญา ทองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวรัตติมา ชินะเมธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายดุจฉัตร ด้วงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวนันทกา โสมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวอริยา โคตรวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสุปราเวช ใบเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุษกรณ์ วงศ์นิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวฉัตราลักษณ์ มูลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิไลภรณ์ ไม้งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวพรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวศุภณิศรา สิมงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววัลลี สุทธิวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางศรัญย์พัฒน์ จันทรักษา  ครู ชำนาญการ
0
16 นายพิบูลย์ ทนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวรสสุคนธ์ เหล็กเพชร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายธีระศักดิ์ ช่วยเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปาณพิชญ์ชา สว่างจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวเปรมจิต จารย์ตำรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอาทิตย์ สิงคลีประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายกิตติชัย คล้ายชม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางปิยนุช ขันทะกาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมชาย กันตังกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวจงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอาริยาพร ศรีตะเวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสุรัตน์ พิกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวทินมณี ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวบุญญาภา พิกุลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
30 นายไชยา ชะมารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายจิตติ อาทรกิจวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายปุญชรัศมิ์ คงอ่อนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางจีรภรณ์ ฮึงเสงี่ยมธนากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางชไมพร ธะช่วย  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวอนุสรา นาคไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสุมาลี ผสมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายญาณากร สถิตขจรกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสรัลลักษณ์ กุลจิราธนวัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายอรรถวุฒิ อาจเอื้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายภัทรนันท์ เกษศรีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายอรัญ สาหร่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายประกิจ ผสมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายสุวรรณ บัวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวพิชชาญา เทพอาษา  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาววรางคณา อุปลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6