โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 15 17 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
5
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
10
13
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธวัช เจริญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายกิตติศักดิ์ ใจอารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวกนกวรรณ ยงประสิทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายนัฐพงษ์ ทองเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางลดาวัลย์ เพิ่มพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวนฤมล อำมะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายพรชัย เงาะจันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางปฏิญญา บุญผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางขวัญนภา แพงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวเสาวรส สาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวกันธิมา ประจวบบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจันทร สถานพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางแสงอารุณ เหลืองสี  ครู ชำนาญการ
0
16 นายไชยยงค์ รักษาเคน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสิทธิกรณ์ บุตรสนม  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายศรัณย์ สงนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาววรนุช รักธรรม  ครู ชำนาญการ
0
22 นายพิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายบุญเสริม แว่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายไชยงค์ เพิ่มพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายคนึงศักดิ์ คงพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาววรรณกร นาคอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวพจนา บุญประกาศิต  ครู ชำนาญการ
0
29 นายนายหรรษธร จันทร์พึ่งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8