โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอุไร แผ่นงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอังคณา ภู่มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
70.00
3 นางนุชกานต์ รัตนศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
4 นายพัทธนันท์ ธรรมวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
5 นายอิทธิ ซ้ายสุพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวจันทิมา ทรัพย์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวชลันดา ปัญญาชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวเสาวณีย์ ไขแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
9 นายศตพล เหลืองอุทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
42.00
10 นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์   ครู ชำนาญการ
0
11 นางหอมหวน การสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นางสาวนันทิกาญจน์ ทรัพย์ชัชวาล  ครู ชำนาญการ
4
18.00
13 นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเอกพันธ์ แวงวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4