โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชำนาญสามัคคีวิทยา

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 6 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 9 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 50 68
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
1
1
0
0
6 ศิลปะ
4
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
40
9
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางชนิดา รื่นรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสัจจา ช่างต่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอุเทน บำรุงนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายรัชพล เที่ยงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวลลิตา รสธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวิศรุต เลขการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสายชล ต่ายนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนันทพร บุญประถม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางชบา คำเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศศธร ทองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสรายุทธ อินทะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางนิตติกา พลทะกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายโอฬาร พาชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสุรเดช สอนภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
27 นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางปฏิมา บุญล้อม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางอรวรรณ นธีนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางมัทนา ครอบครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสุปรียา อินองการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายวรพจน์ กรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายธนิต มัชฌิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสมปอง พรามเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายศิริพงษ์ เงินบุคคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายคมกริช ซ้อนบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายสายัณห์ ศรีขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายชัยพัฒน์ ราญรอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจุฑา ทองหล่อ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวอุบลวรรณ ประจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอภันตรี ฉลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางวิลาสินี อุดแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางนิตยา อภิญ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายนิกร คงอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางกุลธิดา ถินกลั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวสุพิชญา ธนะคำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายนคร สร้อยสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายมาโนช ครอบครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวอภิญญา บุตรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางดวงกมล พรพลานามัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวภิรญา แพทย์รักษา  ครู ชำนาญการ
0
64 นางจุฑารัตน์ เกิดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวอัจรา คำเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 กิ่งกาณจณา สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 วิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6