โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุนทรภู่พิทยา

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 23 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
5
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
4
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชนี ควรหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางฐานิตย์ ฐานิตย์ นาคศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวดวงเดือน รอดมณี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาววิไล จรุงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอัจฉรา ควรหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนงค์นุช แสงรัตนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจริยา หงส์บิน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวทิวาพร คนหาญ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางไพลิน สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุนิสา รัตนวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจารุณี ศรีพนม  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมเกียรติ ศิลประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวอัมพร ยินสูตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางน้อมจิต หิรัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางชนันดา นิสัยมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวประภาพร ปลายเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวนิศากร เวงวิถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสันทัด บุตรพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายธวัชชัย อินทขีณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวญาณี เชื้อเมืองพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายอานนท์ อำพาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววัลภา ศรีมันตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายวุฒิพันธ์ สายเล็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายอนุวัฒน์ อุทธาธรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายอดิศร สีลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายพิชิต สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
14