โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 6 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 35 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

จำนวน 92

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 5 6
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนิศากร ยมหา  ครู เชี่ยวชาญ
0
2 นางปวริศา คำแหง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายมนตรี ชูราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวรรณา เมืองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวสุมาลี เมตตา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวกาญจนา สมคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจิรนาฎ สรรเสริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวชูขวัญ มงคลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนฤมล ไกรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวปาริชาต บุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวชญานี ไทรสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเพทาย อรัญวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวัฒนา สรรเสริญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสมหมาย ต้นกันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสุธาทิพย์ เกษมพิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุนิศา อวยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายอนุชา โสลำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด  ครู ชำนาญการ
0
31 นายณัฐวุฒิ บุราโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวปัทมา กรีถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกนกพร มโนชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางลำดวน รินทะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางขนิษฐา เนตรนิยม  ครู ชำนาญการ
0
38 นางทิตยา โนชัย  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวกันยกานต์ ขวัญคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายทัศกร โนชัย  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14