โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 157 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 162 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จำนวน 181

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 20 28
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 33 47
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 11 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 18 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 7 13
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 3 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 51 111 162
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
5
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
6
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
14
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
4
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
11
8
0
0
6 ศิลปะ
6
5
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
48
48
66
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวรพจน์ อิทธิยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายศวริศ รุ่งสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายวิจิตร คำผอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นายยอดชาย โคตรุฉิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีเกษตรสรากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววราภรณ์ สินศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
8 นางสาวรัตนา วิหกเหิร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุนีภรณ์ ศิวรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกรกันยา กสิกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวรวิทย์ พาลพ่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
13 นายขจิต มหาสิริโภคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
14 นางฉันทนา ตรีหิรัญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
15 นางนุกูล สันทัดค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางกิ่งแก้ว ทีฆะ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสุศินาพร ประยูรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายน้อย พานิชเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพรพิมล ตัญญะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรจนา ชาญวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุนันท์ สัตยาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางลลิตา ศิริจุมพลพงษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเรณู ปุณวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
24 นางสุมาลี ตันตะราวงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
41.00
25 นางสาวอ่อนศรี ทองไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางวิชนี จันทร์ประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวรรณเพ็ญ วรภูมิภัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางชนกนันท์ ท้วมละมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวเฉลารัตน์ สินเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายยงยุทธ มานะประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางวิไล มานะประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางกัลยา ทั่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาววันเพ็ญ เรืองรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายปริญญา สีใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอัจฉรัตน์ ยืนนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีชูเชิด พุทธเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายโกมล กำเนิดหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุรีรัตน์ วรรณพิรุณ  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสมพงษ์ นาคเจือ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางเบญจมาศ แพน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายผดุงศักดิ์ วิรัชกุล  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายชาตรี ตุ้มคำ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางอิสรา วิรัชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางพิมล เสงี่ยมพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางนารีรัตน์ วัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสุริยา ช้างพลายแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจันทนา ศิริโกเมนทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายภิภพ สุขพงษ์ไทย  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเตือนใจ คำต่าย  ครู ชำนาญการ
0
54 นางอัญชลี พ้นชั่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
57 นายกิจจา ตรีสาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวเดือนเพ็ญ เนียรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
59 นายอดุลย์ วิริยาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
60 นายพัทธนันท์ ศรีเจริญรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายพรมนัส ธนะกิจศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวมะลิวัลย์ ศิริวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางวราภรณ์ แก้วปลอด  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวรักษา สุขวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
66 นางสาวอาริสา โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
67 นายพีรสุต พรหมสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
68 นายโชติก ทรัพย์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
162.00
69 นางวิเชียร ขันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวจารุวรรณ ประชุม  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวสุพัตรา จ้อยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
72 นางสุชาวดี เบ็ญจฆรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายสมเกียรติ เหล่าวิทยากุล  ครู ชำนาญการ
0
74 นางนันทิยา ประจันทร์เสน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
75 นางเพ็ญนภา ทองดี  ครู ชำนาญการ
0
76 นางนิชาภัทร ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวพิมพ์พัชชา ใจอารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวฉัตรฐพร ศิริวัน  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวทิพปภา ประสาทกุล  ครู ชำนาญการ
2
0.00
80 นางทัศนีย์ รุ่งสว่าง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
81 นางสาวพัชรี บัวบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายศอภิญญา ทัศละมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวแก้วเกสร สุขธัมรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวบัวเรียน อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวน้ำทิพย์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวชารวี ขุนขจี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายธงชัย สร้างความคิด  ครู ชำนาญการ
0
88 นายธวัชชัย นิติการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวรำไพ กอหญ้ากลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
90 นางสาวนภัสสร ราชรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายประถม หินผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
92 นายวีระศักดิ์ หม่อมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวน้ำเพชร นกศิริ  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวรตนภัส พลปัถพี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวนันทรัต จารุทโรภาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
96 นางสาวโสภา ถาวรเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุทน บัวลพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสุพาภรณ์ ทวินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
99 นางสาวชลาลัย ประสพบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวเอื้ออารีย์ เหมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวพลอยไพลิน ดีหอมศิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวภัทรอร อริยธนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
103 นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางจันทร์เพ็ญ เลาหสินนุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายปิยวัฒน์ ยงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
106 นางสาวมลิฎา เพื่อนงาม  ครู ชำนาญการ
0
107 นางปพิชญา อ่อนสำลี  ครู ชำนาญการ
0
108 นายวัฒนา อ่อนสำลี  ครู ชำนาญการ
0
109 นายสมทรง บรรดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสุภา พิมพาแป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวสุภัทรา จวงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล  ครู ชำนาญการ
0
115 นายสุมิตร โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
67.00
116 นางพัสตราภรณ์ ศรีโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
117 นางสาวจารุณี น้อยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวนิภาภรณ์ นพพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
119 นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวธรรมรัตน์ วัฒนพลาชัยกูร  ครู ชำนาญการ
0
121 นางสาวรุ่งทิวา ถาจาจั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
122 นางณฐวรรณ รัตนวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวปณิดา สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวภิรมย์ เตียงกูล  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสาวนิธิวดี แก้วนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวศศิญามล เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายคฑาวุธ ปริปุณณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายเสรี อังศิริ  ครู ชำนาญการ
0
130 นางสาวฤดีมาศ ศรียานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายบุญฤทธิ์ อ่ำขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวศุทธินี จตุรภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
134 นายสิทธิพร ธิมาชัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
135 นางณัฐนิชา เนื้อจันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวเกศทิพย์ จ้อยศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
80.00
137 นางสาวกัญญา บุญนิมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวนันทนา กาญจนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นายจตุโชค ขมิ้นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
140 นางสาวปทุมวดี พารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
141 นางจิราวรรณ คนงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
142 นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
144 นายธัญญา สังข์อ่อน  ครู ชำนาญการ
0
145 นายชาตรี นพกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวชนิตา ช่างสาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวอัจฉริยา วิเชียรแลง  ครู ชำนาญการ
0
148 นางสาวสุมาลี อรุณศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นายกิตติศักดิ์ จุลละมณฑล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายชัยภัทร พรพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางวนิดา ปิยะภาคุณวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
152 นายวรพจน์ อิทธิยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร์  ครู ชำนาญการ
0
154 นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นายสุรสักดิ์ ศิริอุดมโชค  ครู ชำนาญการ
0
156 นางโสจิรดา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวสุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
47