โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 100 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 109 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดัดดรุณี

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 11 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 18 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 11 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 14 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 2 3
0
0
0
0
  รวม 31 78 109
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
12
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
4
4
0
0
6 ศิลปะ
1
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
2
0
0
  รวม
44
29
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวมณีอักษร อุสาห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางมนต์ทยา ทองพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอัมพร ผุยวันดี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางมณฑิดา ปัญญาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชูศรี จันทร์อ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประเสริฐ แจ้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวัลลยา เศรษฐโศภณ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางปิ่น ช่างทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางดรรชนีย์ กัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากลุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอำนาจ จุนวังโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสันติศักด์ แสวงศิริผล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอุบล ศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายทศทิศ เทวารุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางกัณทิมา เจริญเตีย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 สิบเอกวสันต์ เพิ่มพิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอิงตะวัน แพลูกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร  ครู ชำนาญการ
0
28 นายปรีชา ไชยเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร  ครู ชำนาญการ
0
30 นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววิชุดา คงวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางศุภวรรณ งามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางรุ่งนภา เนินหาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายนพดล ศรประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นายสมชาย พิมพ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางชลิตา ช้างพลายแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางไขแสง ตรีสาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช  ครู ชำนาญการ
0
46 นางจินดาวรรณ บรรดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางพัชรินทร แก้วจินดา  ครู ชำนาญการ
0
49 นางบุศริน โคนเคน  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายเกรียงไกร ศรีรักษา  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวธัญพิมล อาภัย  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวมาลัย ปูผ้า  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวอรุณประภา อินทะสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวจริยา จรรยาขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางปาริฉัตต์ ศิริอุดมโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายกฤษฎา ไพรเถื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายนริศ นอกตะแบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวชุติมา บูชาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุนันทา แสนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายคเณศ พัฒนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสุภาณี เตชะสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวปุณณฏา พันธสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายวิชัย สีไส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางจุฑาทิพย์ กันทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสไบทอง สโมสร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสมัย นุหัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายภาณุพงศ์ ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายปวันรัตน์ ปวัตน์รัตนภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวเฟยาริน ด่านล้ำเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางเกศ น้ำทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายนพรัตน์ โรจนวิศิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นายสมสกุล จันทร์โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายเกษมวุฒิ มังคลาด  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาววราพร หวังเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางรัชชดา นอกตะแบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวนภัส พ่วงมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวเอี่ยมโฉม กุลมงคลนิมิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางกันย์ชิสา เรืองพรหม  ครู ชำนาญการ
0
89 นายกฤตกร น้ำทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวจรัณญา โสภาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวอณิศรพี ภวสิริพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวจิดาภา ไกรหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวพรรณวรท แก้วดวงตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอรอนงค์ มีพึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุภาพร ยิ่งยวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายจิระศักดิ์ คชสีห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวเจนจิรา มานะต่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายจุมพล บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางภัคภิณญา แสงรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ศรนรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายพนัส กันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
104 นายภัทรพงศ์ สุขมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางพรพิมล ตระกูลศุภชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
32