โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 129 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 133 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดโสธรวรารามวราวิหาร

จำนวน 187

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 12 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 10 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 20 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 11 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 2 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 9 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 18 21
0
0
0
0
  รวม 39 94 133
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
2
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
12
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
6
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
1
1
0
0
6 ศิลปะ
4
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
7
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
18
2
1
0
0
  รวม
91
20
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายก้อง มักสัมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบารมีอนันต์ แก้วคำ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเกศแก้ว ชัยศิริ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวประภาพร จินดารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายองอาจ สัตยาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชัยยุทธ์ ธนธรรมพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายไพรวัลย์ มาลัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพียร เกตุพูลเฉลิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอรทัย ปาอ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวประถมพร โคตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจีรวรรณ กัลปา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุวิมล สายันเกณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสมจิตต์ แจ้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรวยรินทร์ เพียรพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวิชาญ นาโตนด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายไพฑูรย์ อนุสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววราภรณ์ เกิดผลมาก  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนพรัตน์ มั่นยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุชาดา บุญสร้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสาริณี มณีเนียม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวนุสรา กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวชญานิศา พรชื่นบาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวพัชรัตน์ ไอศูรย์สมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวพจมาลย์ กิจเจริญไชย  ครู ชำนาญการ
0
31 นายเกรียงศักดิ์ โชตินฤวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววาสนา มาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายวิชิต เพชรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศศิธร สืบต้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวอาธิตา ยอดยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกฤติณภัทร สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวทัศนีย์ หาญชุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอัมรินทร์ แย้มเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายไพรอส บุญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางไพรัช อิทธิยาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวขวัญฤทัย ล้อซ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวมัณฑนา วิหก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
47 นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจิตติญา งามศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายทองสุข เอี่ยมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวสุมนา สอนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสมทรง น้อยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสิริมุข แผลงปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสิรีธร ชุนหะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายชัยณรงค์ สายันเกณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสันทนี บุญห่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวภาวิณี สุขตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายประสิทธิ์ สว่างกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจุฑามาส ทัศนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายบุญฤทธิ เจริญช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางภารวี กล่อมปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวศติญญา ศรีบุตรดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางภารดี กระแสร์สุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางมาวิณี ดลราษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวอริสา ธนานิติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกัญญาภัทร เพ่งพิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวศศิวิมล แสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวณิชารีย์ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายอรรถพล คำรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวอรอนงค์ นาโสก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายอดิสันต์ อมรวณิชศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสิริณัฐ มานะวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายนิพนธ์ สงวนบุญญพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวกัญญ์ภัทร ตระวรรณสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายอาทิตย์ วิจารย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุพิชญาย นาคเณร  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายวัชรพงษ์ ดาแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวลลิตา สุวัชระกุลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสุนทรี มั่นจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวนันทนิตย์ ยาจันทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวหนึ่งฤทัย นิลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาววัชราพร อุทโธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวณัฐธิมา อรรถการุณพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวอรวรรณ คุณุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุพรรษา พันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวภุมรัตน์ พิมโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวชฏาพร มีอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายเทวินทร์ แดงพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวประภาศิริ สิงห์ครุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสราวรรณ ฉิมฉิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวพัชรินทร์ ยมพมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวณัฐตินา รุจิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวน้ำฝน ตันเส็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาววิญาศินี ดาวเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
109 นางเยาวลักษณ์ ประจะเนย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวพรนภา อ่อนละม้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายชนกานต์ บุญเขียน  ครู ชำนาญการ
0
112 นายธีรภัทร คีระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสุรียพร คำอุธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาววันทนา แดงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายผดุงศักดิ์ ครองสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวสุกัญญา วันเดวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายภานุวัฒน์ พงษ์มี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวเจนจิรา บ่าพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสุพิศ เบ็ญมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายพัสกร มีสติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายวสันต์ ชัยสายันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายอนุวัฒน์ ปลื้มใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายพีระพล กังวรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายณัฐชนันท์ เกิดปราง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายประศาสน์ ตันเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวสุพนา จันทร์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาววรัญรดา บุญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายจำลอง บ่อชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์ ศิริกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
21