โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หมอนทองวิทยา

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 13 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
7
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิทยา มูฮำหมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสะรียา สะและหมัด  ครู ชำนาญการ
0
3 นายปราโมทย์ เซ็นเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมะลิ มนูรีม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางลัดดา และอิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรัชนี อิสมาแอล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรินทร์ ริดหมัด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพรทิพย์ ริดหมัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายหวังหมัด มะนูรีม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุรีย์ เซ็นเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวิเชียร สมานมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายภาคภูมิ มัสเยาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสมพร ริศมัน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายประเสริฐ หมัดรอด  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวโชติกา แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
20 นางศศิญา เม้ยสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10