โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พุทธิรังสีพิบูล

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 10 28 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
6
9
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสมนึก ถิระผะลิกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอารีย์ ถิระผะลิกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสิบพรรณ พหลทัพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสิริการย์ พรเมธีเตชะสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปรียา นามพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอุทัย เสนารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรรถพร บัวพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเจริญ พหลทัพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศิริพร คงสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประจบ คงสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจุฑาทิพย์ อ๋อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายธนกฤต สุขผึ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเตือนใจ ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวประทุม จิรกาวสาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวภทรมน จินะเสนา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนิดธิดา กันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมประสงค์ จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
24 นายธิปไตย วิไลพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวพัชรินทร์ ติละกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาววีระวรรณ พรมทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางเมทินี รัตนะสิทธ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวบุษบา เจริญมา  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนงเยาว์ สายบา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายปรมัตถ์ เจริญพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายธวัชชัย เดือนขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 วรรณภัทร กณิกนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายธวัชชัย แดงพยุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
19