โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 8 24 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
3
6
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
2 นางณกัญญา พึ่งเกษม  ครู ชำนาญการ
3
36.00
3 นายธีระยุทธ ภูมิพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรนันท์ ภูมิพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประวิทย์ จุฑาทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางหัชยา บุตรวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางมณฑา มหะพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจริยา หาญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุ่งเรือง ตันเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวดวงรัตน์ นพไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางพิมพ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
26.00
12 นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมอาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
13 นายนธี มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
14 นางรดาทิพย์ อยู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
98.00
15 นายไพบูลย์ วรรณภาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
16 นางปรียาภรณ์ เพียรพิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
17 นางฉวีวรรณ คงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายวรรณไชย์ พิเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางผ่องพรรณ จรพิภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวศรีวิภา ทินวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางประไพภัค นันทวิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนิติมา มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
156.00
23 นางสุวิมล ปัทมาวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
24 นางศศิธร ทิพนันท์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
25 นางสาวอาภาพร เจือพานิช  ครู ชำนาญการ
6
78.00
26 นางสาวอัจฉรา เข็มเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจุฑาธิป แพลูกอินทร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
28 นางสาวนิตยา พวงพุก  ครู ชำนาญการ
4
54.00
29 นายดรุณ ตอรบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอัจจิมา ม่วงน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14