โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

จำนวน 140

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 11 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 19 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 13 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 19 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 7 7
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 30 82 112
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
6
9
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
4
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
7
3
0
0
6 ศิลปะ
0
4
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
44
30
37
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเพิ่มศักดิ์ สีสม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางลัดดวัลย์ ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาววรวรรณ ภูวนกลกรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางศสิธร เฮ็งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวเดือนเพ็ญ แย้มสวน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววรารักษ์ จิตต์หมวด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวจนกรณ์ อุดมรัตนะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางชุลีพร ริ้วทอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอาทร วนิชย์ถนอม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสุทธิดา วัฒนกิจวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวเพ็ญศรี โคสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวโสภิต มาตรแม้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพูนศรี รัตนวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวยุพิน อุดมเดชนวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุจิตรา วรพุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์  ครู เชี่ยวชาญ
0
17 นางสาวนิด ดอนมอญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางบังอร กุลหิรัณย์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววราภรณ์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวิรดา เสาธงทอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายณัฐกานต์ แสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์จรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางทัศนีย์ ปัญญาลิขิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวมาลีนาน ปาลกะวงษ ์ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
25 จ่าตรีศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางกฤษณา ณัฐคุณานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรัฐชนก ลิ้มสว่างพูลวัตถุ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสนอง วิบูลศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสุรัช เด่นสุวรรณธิมา  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสุรชัย ภูมิประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางลดาวัลย์ ศรีพนมธนกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพลอยนวล อัจฉราวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาธิกา โกติรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางรุ้งลาวัลย์ ศรีประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายวิรัช ศรีประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายเชษฐา ภูนามูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางจำลอง ประสารบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวนำสุข อยู่สุข  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสรัญญา จำปาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวพนิดา สมบูรณ์ยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวปริมประภา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางพรทิพย์ เพียราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางมนรัตน์ นิชเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางดอกไม้ รอดพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวจารุวรรณ สิทธิพล  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวอรสา ยิ้มฉาย  ครู ชำนาญการ
0
49 นายสมใจ จินดาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสุลีรัตน์ ชื่นอารมณ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวกฤษณา ตรีเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายเกียรติกร ณะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายชิด วงค์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุกัลยา วงค์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางอรนิชา แม่นทรง  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายขวัญชัย ชันกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวปรารถนา สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวณัฐภรณ์ เฉลยไตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวณัฏฐนิช เรืองโอชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายปริญญา ยินดียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายบุญทัน ธงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวชวภาพัณณ์ อนัญสถิตพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศงามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวชญาดา ขยันคิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางพชรพรรณ คงครบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสร้อยศรี วรรณนุลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวรุ่งอรุณ หมื่นหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวพรพรหม สมคิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวรัตติกาล เชื้อบัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสโรชินี พงศ์สุปาณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวภัศรา วิเชียรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวภคอร บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวเบญจมาศ เรืองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวดวงแก้ว ชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางรัชดาภรณ์ เถาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวกมลชนก เมฆไลย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสำเริง อ่อนสด  ครู ชำนาญการ
0
82 ว่าที่ร้อยโทธรรมรินทร์ โฮเม  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวศิริพร ตะเพียนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสาวินี สง่าวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวเอกฤดี ตระกูลศุภชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุภัสรา มังวอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวปาณชีวัน ธนวัฒนากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวจิราพร อยู่คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวรัญญา บัวจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบท  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวอรปวีณา ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจุฑารัตน์ วรรณุวาศ  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวณัฏฐ์รดา อภิโชคจิราวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวสุภาวิณี คงหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายเกรียงไกร พงจรูญ  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวสุชญา รวมตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวจินต์พิมล นพเทาว์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางรัชนี ศรีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางมุกดา สุขขี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายเอกชัย วิเศษกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวจีวรรณ จีนโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวนันธิดา เพชรดีคาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายปราเมศ กรกรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายวัฒนพงษ์ ศิริวิศิษฐ์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวธนันชนก นิชเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายประเดิม เทียนปัญจะ  ครู ชำนาญการ
0
109 นายวรพจน์ จูเภา  ครู ชำนาญการ
0
110 นางลัดดวัลย์ ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางวนิสา บุตรวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายนัทวุฒิ ทิพนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
38