โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 52 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 54 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สนามชัยเขต

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 5 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 4 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 33 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
0
0
0
6 ศิลปะ
2
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
27
20
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
26.00
2 นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
3 นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
96.00
4 นายประภาส นันทวิสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
5 นายณฐภณ บุตรวัน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพรทิพย์ รอดสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
7 นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจิรนันท์ ปิ่นเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
9 นายชัชวาล ปิ่นเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
10 นายสมพร เกิดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปัญริสา อุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบูรณา พันธุ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
13 นางประภา วงษ์มิตรแท้  ครู ชำนาญการ
1
8.00
14 นายมณฑล นำพะวา  ครู ชำนาญการ
2
76.00
15 นางณัธดา วรรณโวหาร  ครู ชำนาญการ
4
82.00
16 นางสาวกนกประภา ขาวเผือก  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสำราญ บุญเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายองค์การ กอแก้วบูรพา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวยุวดี ไพสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
20 นางสาวศศิมาพร หลักคำพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวปิยวรรณ อินจาด  ครู ชำนาญการ
0
22 นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวอาณาดา พรหมลัทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายวุฒิไกร ชายกวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายอานนท์ ไชยศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว่าถูกใจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสุดารัตน์ นาอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายธรรมนูญ กันทะหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายทินภัทร ธัญญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
30 นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
31 นางสาวธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
26.00
32 นางสาวชลิดา จันทุม   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
68.00
33 นายณัฐพงศ์ นิชเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
111.99
34 นางสาววิมล แซ่แต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสมใจ สงนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวซาวียะห์ ราแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุมนทิพย์ เสมสันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวหทัยนุช เพ็ชรประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายดิเรก จันทร์ประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายธนวรรธน์ เจริญดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายสุรเดช นิกรรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางมลฤดี ลาภอุดมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
43 นางสุวิมล จงมีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
35.00
44 นายโยธิน ทิพย์อักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์  ครู ชำนาญการ
7
92.00
47 นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
49 นางสาวนริศรา วิจิตราพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
50 นางสาวนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
51 นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
53 นายพนิต นันทเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10