โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 11 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 16 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไผ่แก้ววิทยา

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 14 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
2
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุขใจ สมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางชมัยนุช วรรณพุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวรนุตร์ เข็มเฉลิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุนันท์ บำรุงสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายบุญมี บำรุงสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุรีย์พร นกเผือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนพพร วิไลพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพัชรี มะลิวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนภธนัญกรณ์ ฮวดสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวรรณพร ศรีบุญลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายปราโมทย์ สุขสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวราภรณ์ ขวัญนอน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางรพีพรรณ หิมมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววราพร ทูลไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
16 นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7