โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 33 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 10 23 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
3
0
0
0
  รวม
17
14
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปริญญาภรณ์ บุษบากร  ครู ชำนาญการ
1
24.00
2 นายอาริยะ อุทัยวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสัญญา ศรีสุลัย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวบุษดี จันทะสุระ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวยาภรณ์ หมื่นหาญ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายนวพงศ์ เก็มกาเเมน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวบุษยา ราศรีมิน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวปานทิพย์ กันจาด  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสูญญตา หรือเสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายไตรรัตน์ อินทะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายลิขิต จิตรขันตรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวิภาดา พรรษาดวงชอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวมยุรี วรรณพิรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายภาคภูมิ ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกรรณิภา กองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวรัชดาพร บุญตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายพงศ์ภัค จันทร์ชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนงลักษณ์ นกศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเกศรา คณฑา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวชบา ทะนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาญนรี พลชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวศศิญา คุ้มเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศรินญา พันธ์ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวชนกฐิยะพร ฉัพพรรณธนกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวศิรินทิพย์ แย้มปราศัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอภิญญา สีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวนันทนา เรียงมุลตรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
2