โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 141 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 150 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปราจิณราษฏรอำรุง

จำนวน 229

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 13 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 13 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 29 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 14 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 18 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 8 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 4 4
0
0
0
0
  รวม 46 104 150
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
4
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
6
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
11
21
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
5
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
7
3
0
0
6 ศิลปะ
1
3
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
2
2
0
0
0
  รวม
49
45
55
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชยวินท์ โฉมงาม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวรุ้งนภา น้อยอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประภัสสร กิจวิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
78.00
5 นายจำลอง สมไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชนันธ์วัฒน์ สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมาลี ทรงเกตุกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุปราณี แสนใจรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววันเพ็ญ ทักษิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
13 นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางผงทิพย์ ศรีสมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวคัคนางค์ กิจไพบูลย์สมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสมหมาย พรมศรียนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
18 นายศรัณยู ศรีสมพร  ครู เชี่ยวชาญ
0
19 นางสาววารินทร์ โพธิ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
20 นางสาวสุจิน คุ้มครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายพากเพียร โตอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสุริยา ณะคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
24 นางจรัญญา พรตภณาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางยุพดี ไทยสีหราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
26 นายสุดใจ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
8
48.00
27 นายสำเริง โชครุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายจินดา กิมกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางรินรดา รอดวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
26.00
30 นางสมพร เสาะการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจงจิตต์ พรรณาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอรพิน สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวเนาวรัตน์ ฉิมประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
34 นางกาญจนา ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจินตนา พิชัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายอนุชาติ จงรัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
37 นางอรวรรณ์ นาคบำรุงศรี  ครู ชำนาญการ
0
38 นายอมร ดีช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายมนตรี ยิ่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธ  ครู ชำนาญการ
4
36.00
41 นางจรวยพร แก้วเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
42 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางธานี พระชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
102.00
45 นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางธารีรัตน์ บุญครุฑ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางมณีพรรณ คำแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
48 นางชญานิษฐ์ ทับทิมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
49 นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางณัชชา เจริญสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายธานี บุบผาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวพณณกร ชื่นชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายรัฐพงศ์ สีแสด  ครู ชำนาญการ
0
54 นางเสาวภา เพชรคง  ครู ชำนาญการ
0
55 นางณาตยา ลำบอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสุชาดา เมฆสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายธงชัย ศรีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสำเภา สรรพคุณยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
96.00
60 นางวราภรณ์ บัวตูม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายศศิวัฒน์ เดชะ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร  ครู ชำนาญการ
0
63 นางณปภัช ทองพระรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายพรทวี สีเคน  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวถิรนันท์ ถกลประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
66 นางสาวรัตนา เกิดคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
67 นางรุ่งทิพย์ เทศพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
90.00
68 นายพิทักษ์พล เทศพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
69 นางฐนิตา นกอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
62.00
70 นายเอกณัฎฐ์ โสภี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายนิกร กฤตยาวสุกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
114.00
72 นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวรุจิภาส หรัญไชยกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
74 นายปิติภูมิ บัวตูม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง  ครู ชำนาญการ
0
76 นายสถาพร วัฒนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางเจียมจิตร ว่องนุกูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
120.00
79 นางเฉลิมขวัญ วุฒิิยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเพทาย โอชาวงษ์  ครู ชำนาญการ
10
150.00
81 นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวสุจินต์ ไชยจำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวนพมาศ ทองศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวณัฐณิชา ขามเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวณชมน น้อยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวพัชนี เหล็กเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวชาลิดา นาคสุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวพิมพ์กมน คิงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางวรรณพัชร เภาคำ  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวสุรีพร ยิ่งสุข  ครู ชำนาญการ
7
96.00
91 นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายวรุฒน์ ตันกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก  ครู ชำนาญการ
4
48.00
94 นายธนธรณ์ เทียนทอง  ครู ชำนาญการ
2
30.00
95 นางภาวินี สุวรรณสัมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
60.00
96 นางสาวสุภาณี เครืออนันต์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางศรัญญา เพ็งสุพรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
98 นายศรายุธ บุญเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวธันยานี เชาว์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวศิวพร สุทธิศันเสนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
101 นายสิทธิราช ปาวงศ์  ครู ชำนาญการ
4
72.00
102 นางสาวชนากานต์ ศรีกุลคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
58.00
103 นายวิรุฬห์ สมจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
104 นายสุมนตรี ทุมมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
51.00
105 นางสาวพิมพ์ลดา ไพศาลวัสยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายวทัญญู ลอยป้อม  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวยุพดี แดงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายสุพัฒน์ กองรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวภาณิศรา จันทะโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
110 นางสาวสุริยาพร สังข์สี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
111 นางสาวชนันณ์ชิฎา สิงห์โตทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
112 ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางชณมณ เครือวงษา  ครู ชำนาญการ
0
114 นายสิทธิชัย ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายพรชัย บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
116 นายฉัตริน พรนรินทร์ทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายเชาว์ลักษณ์ จตุเทน  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวเกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
119 นางสาวหทัยภัทร สดแสงสุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
126.00
120 นางสาวสกาวเดือน ปานทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
126.00
121 นางสาวปรางศิริ ตรีเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
126.00
122 นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
126.00
123 นางสุกัญญา ซ่อนกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
98.00
124 นางสาวดาเรศ พุทธา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวมัจฉา สุนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวนัทธกาน ปรางจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวปวีณา ระวังจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวพชรพร พระศุกร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวเปมิกา มุสิกวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวจงกลณี เหล็กจาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 เสรี ใกล้กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวกวินทิพย์ บุญห่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นายพงศ์พัชร โชติธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวนฤมล แก้วมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางวชิราพร เรียงไธสง  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
137 นางนริศรา เชยบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
138 อิสรีย์ ผาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
150.00
139 นางสาวกัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวภัสนาราวรรณ กุลทอง  ครู ชำนาญการ
0
141 พิไลวรรณ ทองมาก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
11
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
42