โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 187 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 149 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชสีมาวิทยาลัย

จำนวน 223

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 13 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 29 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
5
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
14
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวประกาย เอิบแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจิรวรรณ พิมพ์ทวด  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวรรณี ถิ่นจันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายกฤษณะ เรืองศรี  ครู ชำนาญการ
0
5 นายนฤพล จันคำ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอัญชรี สุระพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสุคนธ์ ใจทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางบุณฑริกา ภัทรจารุ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวพวงทิพย์ แซ่พัว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางทิพย์วรรณ สุโธ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายกฤษณะ นามใหม่  ครู ชำนาญการ
0
13 นางพิญญานันท์ สิทธิธัญวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพิทยา ตรีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุเมธ สิงหวรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจุฑามาศ มีกุดเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางมาลินี ศิริจารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเนตรนภิส ศิริพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายพัชรพัส ภัทรจารุ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางผาสุข ศรีไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนงคราญ ศาสนนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกุลรภัส อัครโชคอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพิษณุพงษ์ ญาณศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางทัศนีย์ พัดเกาะ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางทัณฑิกา ไพรเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายธนศักดิ์ พินธุโท  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวณัฐพร ศิริประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุกัญญา พรเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสายฝน สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนันทนา เปรมสิงห์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางเฉลิมศรี สืบปรุ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสายสมร พิมพ์สิงห์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางวรรณ์เพ็ญ ภุมรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายไพโรจน์ สุวรรณดี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุธี เดชะภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวสุนีรัตน์ บดสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางอัจฉรา อมะรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางพิกุล ยิ่งดัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายณธายุ ตีบจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายประชา ศิลาโคกกรวด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายกฤษฎา โคตรทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายบุญลือ ชาญโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสมศรี เห็มมะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายกิติศักดิ ครจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางนันทา กตบุญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวรุ่งนภา นาบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางนงลักษณ์ สีวันทา  ครู ชำนาญการ
0
53 นายสุพัฒน์ วายโศกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางถนอมจิต สุตะนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวสุภลักษณ์ พลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางรัชฎาพร วัชรวิชานันท์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายกิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายอาคม ราชภักดี  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสุภาพ วายโศกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางอรัญญา ประเสริฐศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
62 นายอุดมยุทธ์ กลิ่นธงชัย  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสุมาลี ไชยอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางฐิรญาดา ระเบียบนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางปานจันทร์ บัวดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางมาลีรัตน์ นิลสาริกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางอมิตา ขาวสาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายอลงกต หาญชนะ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวเสาวนีย์ อภิชาตธนากร  ครู ชำนาญการ
0
71 นายวัชรินทร์ ฟองฟูม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวรุ่งทิวา คงหมื่นไวย  ครู ชำนาญการ
0
73 นางมณีพัส ไชยคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวประภาศรี ขาขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางนิฤมน ด้วงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวปวรวรรณ พลชุมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางจีรนันท์ แสนลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกิติมา เจียรสุมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางยุพา ตัดพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายนนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายมาณพ วงษ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายมงคล เรียงณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
83 นางธิดาวรรณ กระต่ายทอง  ครู ชำนาญการ
0
84 นางปริศนีย์ คำสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายชานนท์ ศรีผ่องงาม  ครู ชำนาญการ
0
86 นางณัฐกฤตา อรรถวัน  ครู ชำนาญการ
0
87 นางศรีเสด็จ ชุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายอุเทน เจริญภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายชูชาติ จันทศร  ครู ชำนาญการ
0
90 นางปพรรัตน์ ธนูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายปกรณ์ ปัญจการุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสุกัญญา ดีทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางจินตนา นนท์ขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
94 นางธารินี ดำสอาด  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวยุพิน โตนน้ำขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางทิพภาพรรณ เวชกามา  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสุรดา พรทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสุเนตร พันธ์เพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
99 นางขวัญฤทัย ถนอมเมือง  ครู ชำนาญการ
0
100 นางปัทมา อินทรสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นายเอกพล ประเสริฐศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายสุระ อินศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายสายันต์ ทองตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวพัชรินทร์ กานุมาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายกมล กันตวรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสาวภีรภา สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวกัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางณิรัชดา จันทรมะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสุกัญญา คุ้มกลาง  ครู ชำนาญการ
0
111 นางละอองดาว จารุจุณาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางฉวีวรรณ เคยพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาววนิดา ฉาบกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางโชติญา กังศรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางนันท์สินี จอห์นสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช  ครู ชำนาญการ
0
117 นายสำเภา กิ่งจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
118 นางบังอร แก้วพะเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
119 นางดวงรัตน์ มานะยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางธารินี ดีดพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
121 นายพลนิวัฒน์ เตชสิทธิ์ปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
122 นางปริญญา ยงค์สูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางศิริพร สุราวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางปานทิพย์ ครุฑใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางรัตนาภรณ์ ภูชงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางพวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางอัจรา โทแหล่ง  ครู ชำนาญการ
0
128 นางสมลักษณ์ เหมือนวาจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
130 นายสมภพ สมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายจตุวงศ์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางวารีย์ จันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายสุพิศชัย สีวันทา  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาวพรรณมณี แก้วมั่น  ครู ชำนาญการ
0
135 นายสุพล ค้าขาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางพูนจิตร วนาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางอมรรัตน์ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสายฝน บูรณพันศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นายสุขุม จงนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นายสรยุทธิ์ ชำนาญศก  ครู ชำนาญการ
0
141 นายสามารถ กายขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นางสุกัญญา ชูเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นายศรันย์ บรรจงปรุ  ครู ชำนาญการ
0
144 นางกัญจนา สุวรรณแสน  ครู ชำนาญการ
0
145 นางนิตยา จิตต์กุล  ครู ชำนาญการ
0
146 นางสาวปทุมพร ทิมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
147 นางสาวลัดดาวัลย์ เปินขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางมยุรี นวลสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางโสภา วงษ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางสาวนารี จันทร์ลิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวสุนีย์ นิ่มกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางสาวธนิษฐ์อร กุลสุทธิไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางลมุน ทนโคกสูง  ครู ชำนาญการ
0
154 นางทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายตรีศักดิ์ จินดาไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางสาวสุภาพร สามขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
157 นางสุมณทิพย์ บอกสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
158 นางสาววีระรัตน์ ยี่สุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาวสิริพร พิสุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
160 นางสายพอ บัวผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นายณรงค์ชัย ทิพวงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 นายปรีชา ขอวางกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางจงจิตร์ คุณสา  ครู ชำนาญการ
0
164 นางสาววรินทร ปัญญจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
165 นางวิไลวรรณ หาทวายการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นายพิมล สืบปรุ  ครู ชำนาญการ
0
167 นายวันชัย เกิดกรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นางพัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
169 นางจริยวรรณ ยินดีรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
170 นางกอบแก้ว จงสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
171 นางกันยา แฉ่งสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
172 นางสาวพิสมัย โกกลางดอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
173 นางณัฏฐิญา ครองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
174 นายวรากรณ์ ตระการฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
175 นางพันธ์มณี คำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
176 นายพรนิยม สิทธิถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
177 นางมะลิวัลย์ แย้มเผื่อน  ครู ชำนาญการ
0
178 นายสุภาส ค้าขาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
179 นางกัลยารัตน์ แก้วตะพาน  ครู ชำนาญการ
0
180 นางสาวพัชรินทร์ สิทธิจินดา  ครู ชำนาญการ
0
181 นางสาวกานต์รวี ธรรมสถิตไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
182 นางสาวกุลยา ปราชญาภาณุชาติ  ครู ชำนาญการ
0
183 นางละเอียด พงษ์ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
184 นางสาวเรณู เหมือนสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
185 นายจตุพร คลังวิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
186 นายกฤตยพงษ์ บานเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
187 นางนวภัทร สมานพันธ์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
38