โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 178 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 183 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุรนารีวิทยา

จำนวน 229

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 16 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 12 21 33
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 25 32
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 16 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 25 27
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 7 12
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 22 27
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 8 8
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 40 143 183
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
5
24
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
8
19
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
11
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
10
12
0
0
6 ศิลปะ
1
3
8
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
5
10
12
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
6
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
36
45
102
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวชนนิกานต์ ชมชื่นดี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก  ครู ชำนาญการ
0
7 นางรุ่งนภา ทองบุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสำอางค์ แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางส่องหล้า ตันจินดาประทีป  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุดา เทียมเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอัฒฐากร อโหสิประชา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสดใส ศรีกุตา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวจิรวรรณ แสงสิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางภาวิณี คูณสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 สิบเอกหญิงกาญจนา โยธายุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายภัทร ภู่ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางภารวี พูนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุจินดา ธงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายไกรศร ฤทธิญาณ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางหทัยทัด ชวาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสมส่วน สมสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
27 นางอัญชณา ศุภกุลสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายบารมี ศรีธรรมานุสาร  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวชมพูเนกข์ สุริยะสกุลวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางอภิรดี จงเอื้อกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางบุปผา โสระวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางรัตติมา พานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสมบัติ บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางประณยา ฐาวิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกฤษณา เนาวนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางรักตาภา จิตหนักแน่น  ครู ชำนาญการ
0
42 นางนันทนา มีสัจจ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสุวิมล แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวณิชานันท์ พิชญไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวพนมพร รักษาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจันทณี พหุลรัต  ครู ชำนาญการ
0
48 นายธนาชิต อาภานุพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางปิญญา จำปามูล  ครู ชำนาญการ
0
51 นางอุบลพรรณ โชติกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุนีย์ พลอยดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวอรณี การะเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายวรเดช ทุมมะชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายสมควร รอดเริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายวุฒิไกร กิขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายวิเชียร ครัวกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิสงเคราะห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางพรทิพย์ โดมขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายธนาทิตย์ แผนวิชิต  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวอังคารัตน์ ชมสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางฉัตรสุดา เกิดกรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายเจษฎา ปาปะกัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางจารุวรรณ พึ่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายอภิวุฒิ มินาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางอุไรวรรณ สว่างงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางชันม์จิรา ก่อสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางวัลภา ศิริมานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสุนที อุทัยเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางภิรมย์ จิตละม่อม  ครู ชำนาญการ
0
72 นางบุษกร ยุมิมัย  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสุภาวดี ญาติบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวลัดดา บูรพากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางวิไลมาลย์ คุ้มกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 จ.ส.ต.ธนกฤต ชัยภัทรจินดา  ครู ชำนาญการ
0
78 นายสกล ดุริยศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางอรสา วงษาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางวิวาพร วิชาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวกัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางนฤมล ตรัสวิมาน  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสุมนา ปานสีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางพิกุล รักชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางบงกช สุวรรณเบญจกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสิริสกุล สิริชัยตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางชลธิชา โมราชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางวีณา ริงคะนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสุชญา สอนเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางนิชาภา กีรติเกริกไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายศักดิ์ดา เมธาวุฒินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางนงลักษณ์ ธีระวัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางเอื้ออารี ภู่ภัทรางค์  ครู ชำนาญการ
0
98 นายกองทัพ สักบุตร  ครู ชำนาญการ
0
99 นางจิตรา ความเพียร  ครู ชำนาญการ
0
100 นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติ  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสุกัญญา โพนยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางรัธนาฎ กมลกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางชนม์นิภา เนตรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายกานต์ นาครังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณ  ครู ชำนาญการ
0
111 นางลดาวัลย์ อูปแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
112 นางกันยา สุดสายเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวภาณี รู้วิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวปาริฉัตร จูงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวภรภัทร พลาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวศิริลักษณ์ เศรษฐชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวพาชิต ทวีกุล  ครู ชำนาญการ
0
120 นางชุติมณฑน์ ภัทรวรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสุดอนงค์ รองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางศุภากร อนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี  ครู ชำนาญการ
0
124 นางบุษยา ฤกษ์โหรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางนวลอนงค์ ศรีนาคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางสาวสมหญิง ชูชื่น  ครู ชำนาญการ
0
127 นางมนัส ขันธสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นายวัชระ สุวรรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายธีระวุธ พันธัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นายมรกต หงษ์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายบุญเกื้อ หาทวายการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางนัยนา ปราบริปูตลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางนิลุบล สวัสดิผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางวรวรรณ ดำนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวพนิตนาฏ รติวรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
136 นางเยาวลักษณ์ วาระรังสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางชมพูนุช ลือนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวสุทธสินี จันภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสุดใจ กัลยาณหริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางดวงใจ แสงทอง  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสาววณิดา รัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสมจิตร์ หาญสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
143 นางวิยะดา ลมสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
144 นางจันทนา ทับสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางอรพันธ์ แคกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางพรทิพย์ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางบุญส่ง กันทะเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
149 นางรุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม  ครู ชำนาญการ
0
151 นายชัยทัต พินิจวชิรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางวาสนา ฤทธิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสาวฉันทนา คงวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางทัศนีย์ ชื่นยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสถาพร มุ่งวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวกัญญารัตน์ จิ๋วนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นายชำนิ จันทร์โพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
160 นางสุวรินทร์ ภูพิริยะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นางณษมา นิยมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
162 นางอมรรัตน์ สมสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นางสุภิน ผิวสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางพรรณพนัช รอดเริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
165 นางธิติยา ผดุงสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นายสุชาติ ชื่นจัตุรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นายยุทธนา พึ่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 นางสาวศลิษา กังศรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นายกฤษฎา ดีทานิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
173 นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
174 นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
175 นายยุทธนา พึ่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
176 นายศาสตรา ทองออน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
177 นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
178 นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
15
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
12
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
73