โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 178 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 191 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุญวัฒนา

จำนวน 214

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 18 22
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 25 30
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 31 43
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 17 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 28 32
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 3 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 15 19
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 46 145 191
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
6
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
9
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
13
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
18
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
9
14
0
0
6 ศิลปะ
1
4
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
17
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
43
47
101
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริลักษณ์ หนูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
180.00
2 นางลักษณ์นารา ตะลาโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวจิดาภา ศรีสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวพจนีย์ บุพรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพชรมน จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเทวีวรรณ การปลูก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
10 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรุ่งนภา ทบวอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุนิศา อยู่เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
66.00
13 นายยุทธศาสตร์ พจนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศรัณยู เมืองกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
15 นางสุภาวดี พุฒทองหลาง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวศรัญญา คงพะเนา  ครู ชำนาญการ
9
54.00
17 นางสาวจินตนา ระหาญนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางศุภรพรรณ อยู่คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายธานินทร์ พ่วงพี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจริยา เฟืองสกุลโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสมคิด พืชทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
145.00
26 นางสาวณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
27 นางพรทิพา เทียมถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรดารัก ภักดีณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอรุณี ศรีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายโกวิท ไม้พยัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางพฤศจิ วัฒนภูมิชัย  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวเบญจวรรณ แก้วปัดโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวกาญจนา นันกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
35 นางอุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
36 นางสาวเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเพียงพร จินดามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายอำนวย ทวี  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
74.00
40 นางสาวศิรินันท์ อินทร์คล้าย  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสรยุทธ เจิมพันธ์นิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวลัดดา ประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
43 นางนันทนา อิ่มสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอรวรรณ ผันผาย  ครู ชำนาญการ
0
45 นางกิตติยา ธรรมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายรัชพล เจริญเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายรังสรรค์ วัฒนภูมิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางอัจฉรียา เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
49 นางพัทยา ตาลสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
50 นายเพลิน แนบกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสุบิณ โปร่งกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายพิศนุกรณ์ โพงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางศศิมาภรณ์ อรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางปราณปาลิณ แก้วกองสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
56 นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางวิชมัด งามจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายสาโรจน์ จ้องสละ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายปัณณธร อยู่คำ  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวภาวิณี ขอชิดกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวรัชนี งอกศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
63 นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทน์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายสมชาย กองธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางจันทรา แย้มรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางปุณริศา หิรัญชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
14.00
67 นางสาวประทุม คำนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางภคิณี บัวเผื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางวนิดา ธาตุประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวอุทัยวรรณ นาชิน  ครู ชำนาญการ
3
16.00
72 นางพลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
73 นางปรารถนา ศรีชนะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวปิติอร กัจจายะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวพรรณธิพา พุทไธสง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
77 นางเปรมฤดี รานอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวรัชฎาพร พุทซาคำ  ครู ชำนาญการ
4
45.00
79 นายวีระศักดิ์ สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวจิราภรณ์ บุญสงค์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางดวงใจ จงพาภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางนิยม พื้นทะเล  ครู ชำนาญการ
0
85 นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวพิมพ์ลภัส ห่อไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสายธาร แก้วบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
151.00
88 นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
43.00
89 นายพยุง ครากกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
149.00
90 นายอภิรักษ์ พูลสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางอนุสรณ์ มั่นสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายครรชิต ไลยนอก  ครู ชำนาญการ
0
93 นายจิตกร เชิดศิวกุล  ครู ชำนาญการ
0
94 นางธีรณีย์ ฤทธิแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวสุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก  ครู ชำนาญการ
0
96 นางปิยะวดี รัตนประสบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางฐิติมา ปัญญะสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายกิตติพงษ์ เวียงสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
99 นางมธุริน ขันติโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางภารทิพย์ บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
4.00
101 นางรชยา พจนจินดา กอร์ตาซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวประภากร บุญเสมอ  ครู ชำนาญการ
0
103 นายอำนาจ ขอพลอยกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายเชิดชัย พุ่มเกาะ  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางวารายา เกล้าจะโป๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวภาวิดา รอดสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางฉลวย ใบโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางรุ่งอรุณ เทียมลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางนันท์นลิน แหล่งสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวกานต์ณิชา เพชรกอง  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
114 นางดวงกมล แสงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวสุภาพร เมืองไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางวรรณพัชร พอกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
118 นางจามรี เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางปุณญิสา โชตนาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางลำไพ จินดาไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
121 นางสันทนี เชื้อบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายภูมิ เพ็ชรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางกมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวปภัสรา เครือละม้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
125 นางพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
126 นางสาวปาริฉัตร ภคเมฆานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายเจษฎา พงษ์กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
128 นางพิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสาววรารัตน์ รัตนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางเกสรา มหัทธนบุญนพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายเจษฎา ชนะโรค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางจิราภรณ์ ปะทักขินัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
133 นางกาญจนาภา สังสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางโสภา เพ็ชรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวกชณิภา วิชยปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางจริยา วันเฟื่องฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางจงลักษณ์ ขจรไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
139 นางพัสตราภรณ์ ชินวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นายจินดาชาติ แก้วกระบิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
142 นางชุลีภรณ์ จันณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางสาวบุญสม เขื่อนโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นายอำนาจ ดายดัสกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวปรียาภรณ์ จงจิตกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
102.00
147 นางสุรัตน์ดา คำสีหา  ครู ชำนาญการ
0
148 นางจุฑาทิพย์ ชะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสาวยุวณี ครองสนั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางนงลักษณ์ สุมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นายนพพร ฉลองกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางกันตนา กองธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางสาวเมธิตา เมืองวงษ์  ครู ชำนาญการ
2
105.99
155 รัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
156 เสาวณีย์ สวนสินไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
157 ศิริลักษณ์ หนูแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
180.00
158 สุกัญญา โฉดโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาวสาวิตรี บรรจงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นายสุบรรณ ตั้งศรีเสรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
161 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
162 นางถิรดา ชวนขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
163 นางสาวญานิกา โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวนภาพร ด่านแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวสุคนธร ปักโคทานัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางสาววาสนา เชิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
167 นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร  ครู ชำนาญการ
1
48.00
168 นางสิริภา ชุนเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 รังษิยา คงศักดิ์ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นางสาวภรัณยา เอ็นดู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นายวิฑูรย์ นินาลาด  ครู ชำนาญการ
0
172 นายภูมิพัฒน์ วิงกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
173 นางสาวรำเทียน กูลโคกสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 นางสาวชนัญญา ชนม์สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
175 กฤษณะ โสรัยยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
176 อรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
177 นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง  ครู ชำนาญการ
0
178 วาสนา ฤทธิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
179 นางวรินท์ศยา วรพัฒน์ผดุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
12
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
10
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
10
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
14
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
86