โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหิศราธิบดี

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 3 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 25 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
9
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประเดิม คงฟัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางปัทมา ส่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอ้อย บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธนวัฒน์ โทจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลาง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวชลนภา คงคิด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางอบอวล จันทรปรีชายุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางชยุดา จันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนิตยา พิศิษฐวานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนงค์นุช ปลั่งกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเวียงเพ็ชร นาคมะเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางชฎาพร ผิวงาม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางณภัสรพี บุบผาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวภิญญาพัชญ์ รักกุศล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวิไล ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางยุวดี คงสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายชัชชัย สิงหิรัญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางวชิราวัลย์ เชื้อไชย  ครู ชำนาญการ
0
23 นางอรทัย ธนะสัมบัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี  ครู ชำนาญการ
0
26 นางยุพิน แช่มพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายนครินทร์ โสแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายดนุชศาสตร์ ศรีพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางเสาวคนธ์ ทองคลี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอุไร แพงพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจิตนา สุทธิศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9