โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 127 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 133 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุรธรรมพิทักษ์

จำนวน 165

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 12 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 17 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 21 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 13 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 16 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 12 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 31 102 133
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
5
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
5
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
2
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
12
0
0
6 ศิลปะ
1
3
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
6
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
26
79
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสุวรรณ ผ่องสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางเกษร ทองพรมราช  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวัลภา ธรรมวรางกูร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเปรมฤทัย สัจจา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอุไรลักษณ์ เจริญทนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวตติวลี เสนาะพิณ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นายภานุพงษ์ จำปาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุภาวดี ลารินทา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางประไพ เงินนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสวรรค์ ดวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกนกพรรณ อินทเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุนทร จงปัตนา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางยุพิน ศรีไกรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางณัฐิกา ครองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน  ครู ชำนาญการ
0
21 นางณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวปัณฑิตา สินธุวงสานนท์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนิตยา คำยาง  ครู ชำนาญการ
0
24 นายกานต์ เอื้อเฟื้อกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางปิยะพร เภาพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนิภาวรรณ ชัยพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวมาลัย พันธ์กกค้อ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวธารทิพย์ พลสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอภิรมย์ พานิชศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายอดุลย์ มีชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายมาโนชญ์ ตรัสวิมาน  ครู ชำนาญการ
0
32 นายธัญธวัช วรกิจวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสุวคนธ์ คำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวอัจฉรา คิดตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายรุ่งเรือง พุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางพรทิพย์ วรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางน้ำเพชร กระต่ายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกันติชา วัฒนเวทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางพิณรัตน งอกกำไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางลภัสฎา จีรฤทธิพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายปรีชา ช่างหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายอุทิตย์ หาญนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสมชาย ยิ่งดัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางพรทิพย์ ชาญจำลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางอัญชลี จันทะฟอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอัมภิการ์ ไทยนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางเฉิดฉาย ค้าขาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางพธูทิพย์ กรโคกกรวด  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสุภักตรา ลิ้มรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายจรูญ จอกโคกสูง  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวสิริรัตน์ สุขฑีฆะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางจิตติมา ดวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายพงศธร อินทเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวสุวิดา จีนปรุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุทธิดา ทวนขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางวิมล บนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางรวินท์นิภา อารีสุจริตลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสิริกร แมนเมธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางปรางค์ทิพย์ วัชรคุปต์  ครู ชำนาญการ
0
65 นายอำนวย บางขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางจุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายประสาน ไปใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางกรวินท์ตา ทนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
70 นางวรรณภา มีสัตยานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายอนุสรณ์ พัดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางฤติมา ลันขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางกรรณิการ์ วงศ์ภูดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายศุภชัย นาวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายจักรพันธ์ โปยขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางอุทุมพร วรนาม  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวรมิดา รุ่งกรพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวอุไรรัตน์ ธุระสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายธีระพล ร่มสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางนิตยา มิตรโพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางชินตา สุภาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวรดาณัฐ มาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางอำไพ มั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายวิฑูรย์ สิริประเริฐศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
88 นายมานะชัย วีระเบญจพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสุภาวดี คุณโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางวนิดา สุริยา  ครู ชำนาญการ
0
92 นางมัทนียา กลิ่นประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางเบญจมาศ ไผครบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางทิพยวรรณ์ สุขสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางรัตนา จาตุรวงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายสหัส สุขมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางบุญสม ขิขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางแสงโสม เปียสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
102 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางพัชรัตน์ ตากิ่มนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสิริวรรณ พรสี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางวิมลวดี ศาตะสมิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางประไพศรี งามวิไลกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสุดา ธาราพฤกษพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางรวิวรรรณ แฟรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายประสิทธิ์ บัวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางปารณีย์ ชัยภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวพรประภา สุชนชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวอมรศรี ธรรมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางพรทิพย์ ประยูรคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางศิริลักษณ์ นนทภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางนงค์นาถ ตุดาลจิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวสุภิดา เหลาลาภะ  ครู ชำนาญการ
0
119 นางรัตนาภรณ์ พรสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวเสาวลักษณ์ มะสุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวสนันดา หิรัญรัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางปุณนัฏฐา มีพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวแคทรียา กิตติพลานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
38.00
124 นายธนากร บำรุงภักดี  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสาวนิตติยา หวานสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางสาวจิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสิริวรรณ ระวะใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
42