โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุรนารีวิทยา ๒

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 6 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 8 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 40 56
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
6
0
0
6 ศิลปะ
0
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
18
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสมาพร แก้วปนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางดวงกมล เกิดทะเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางปารีวรรณ แจ่มใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายมานะ มั่งประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทิฆัมพร เหล็งนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอรนุช ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนรมน แก้วมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวรรณา ธรรมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศิริศักดิ์ ถวัลย์วีระวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพรพิศ บุตรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุรางค์ นิลผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุรภา นนท์ตา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอัมพร นันทะเสนา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุนีย์ ไชยหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายประสิทธิ์ นวพงษ์พิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนริศรา อินสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวนภาพร ช่วยโพธิ์กลาง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนพรัตน์ พันธัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางธนาทิพย์ กระสันกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายนพดล แขดอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายณัฐวุฒิ กาญจนเมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุธารดี จันทรพรม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนิยตา วิลัย  ครู ชำนาญการ
0
29 นายมานะ เอื้อเฟื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวันเฉลิม วังสำเภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวปภาดา นาสุวรรณพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอนัญชยา อาษายุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพรชนก มาพรศรี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางนุสรา กิจหนองสรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายระพิน โสคำแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวฐานียา เดชพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางปิยะนันท์ เติมประชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางประเทือง วีระพันธ์ยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอารีย์ ทรวงโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางโชติกา ดุจจานุทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวรัชนีวรรณ แป้นด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางรุ่งนภา บุรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายวิพัฒน์ เรียนกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 แสงสูรย์ หว่างอากาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวกนิษฐา วีระกุล  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสุนิศา พัตรภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสุพรรณี เรียนกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสมคิด เกวขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวสุจิรา ดีเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางเกตุกนก วิสุทธาจารี  ครู ชำนาญการ
0
52 นายสมบัติ มีดี  ครู ชำนาญการ
0
53 นายวิญญา นาใจรีบ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายเกื้อ สิริการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายจารุภัทร ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
30