โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุญวัฒนา 2

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 5 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 23 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประเสริฐ ประสมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางรุ่งนภา ตุ่นไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวีระพร วรรณสีดา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนพพร ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเอมอร ทองเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชาติ ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนิตยา จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางแพรวพรรณ ประสมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอุมาทิพย์ ศรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางศิริรัตน์ ทองน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวอรุชา สิงห์กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเสาวนีย์ คำทวี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววิไลรัตน์ จันทร์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุวรรณี วันทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางกาญจนา หงษ์กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุกานดา สิทธิเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวพรพิมล หงษ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสิตานัน สมพมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายพิสิษฐ์ พรสี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
23