โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 80 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 85 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุญเหลือวิทยานุสรณ์

จำนวน 101

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 6 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 16 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 8 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 29 56 85
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
5
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
19
20
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจตุเทพ นนทวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวิไลย์ หนากลาง  ครู ชำนาญการ
0
3 นพณัฎฐ์ เกิดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
4 จักรกฤษณ์ เก่านาน  ครู ชำนาญการ
0
5 สมกิจ ผดุงสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ลัคนา นพรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ศรัณย์ ขอย้ายกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 ศุภกานต์ ลอยนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 จิราพรรณ เพียนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ธนพร ไม้กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 ฉัตรชัย ชาลีบัว  ครู ชำนาญการ
0
12 วิมลลักษณ์ ชาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 รุจิรา จิระกังวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นุจรี เชิดสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
15 กมลวรรณ คุณชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 อำพร พลตะคุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 สมจิตร หมวดโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 ปารมี วิไลจิตเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 อรสา จันทรวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ณัฐกานต์ ศรีนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 จิรนันท์ ภักดีณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 รติชา ระวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
25 รัตนา ตรีกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 ชุติกาญจน์ เทียมทัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 ภัทรวดี สุภัทโรบล  ครู ชำนาญการ
0
28 สุทธิศักดิ์ สอนไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 จิตติพัทธ์ สาทกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 ศิรินรัตน์ โคตรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 สุขสวัสดิ์ ขันเขียว  ครู ชำนาญการ
0
32 เบญจวรรณ หาญลำพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 จินตนา หวังทอนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 วันวิสา ท่วมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 สุเนตร วีระภัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 เดือนเต็ม ดอกดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 อัจฉริยา ทองมูลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 อรุณ สุวรรณราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 สุมารี มาหมื่นไวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 สุรีย์พร โชติวุฑฒากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 ชญาภา อินทร์จำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 สุธาวัลยฺ์ บรรดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 พฤฒ ศรีจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 เบญจมาศ บุดศรี  ครู ชำนาญการ
0
46 ชิติพัทธ์ เพียขันทา  ครู ชำนาญการ
0
47 สุวิมล วรรณชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 ไพลิน แม็กพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 อภิญญา ศรีหนองบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 ธีรพงศ์ มูลผง  ครู ชำนาญการ
0
51 กชกร บุญเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 สุจิภรณ์ ปนิทานัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 อุบลรัตน์ มากจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
98.00
56 ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 ประภาวรินทร์ โฮชิน  ครู ชำนาญการ
0
58 ปราโมทย์ กุลสุทธิไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 วิชิต หวังประสพกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 พัชรพล ธรรมแสง  ครู ชำนาญการ
0
61 วิศิษฐ์ โปร่งสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 สุนิตตา โกศัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 วิไลวรรณ สาระมู  ครู ชำนาญการ
0
64 เบญเจริญ แก้วประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 พรชัย นันทพิสิฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 ดาวรุ่ง จรรยา  ครู ชำนาญการ
0
68 พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 อุเทน ดีดศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 เพ็ญจิตรี จิตมณี  ครู ชำนาญการ
0
71 นายศรุต จงอบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 สมพร กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
73 ศราวุฒิ อินสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 รัชดาภรณ์ ทวยทุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 สุรีพร โชติวุฑฒากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 ดารณี วงษ์นรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 สิทธิศักดิ์ แจ่มใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 สุริยาพร พูนวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
79 นงนุช เผาะสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
80 พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
33