โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 124 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 129 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสูงศรีธานี

จำนวน 178

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 18 22
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 13 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 21 29
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 3 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 92 129
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
15
5
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
5
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
9
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
4
2
0
0
6 ศิลปะ
6
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
68
32
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววาสนา พิระชัย  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวุทธิภัทร์พิสิษฐ์ ชินรางค์กุลโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
3 นางสาวกริ่งหยก หิรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางบุษกร เขียวโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายไพโรจน์ คะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางยุพิน เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางโมลี  หาญสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเสมอ จองทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวอนงค์ ปลั่งกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางดาราณี แก้วทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปลื้มจิต จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศรัญญาพร ตุ่นกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวบุษบา หงษ์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางผกาวัลย์ ยากลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
15 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ คงวิชา  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสุริยันต์ สีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง   ครู ชำนาญการ
0
18 นางพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนัตถ์นิษฐา กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายคงศักดิ์ โหมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชลพร พึ่งหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายโสม ยากลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
24 นางพยอม ปราบงูเหลือม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายศิริศักดิ์ ภักดียา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางฐิตธนันต์ สุขคำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจุฑารัตน์ เหมนิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายวิทยา ตุ่นกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางละเอียด เลิศธีรวรกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอรอนงค์ สีวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวน้ำฝน ปะพาน  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสมศรี เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาววรรณิภา เรียบเรียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนันทน์ธนัตถ์ โสชาลีร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเบญจมาศ นิจจอหอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางพัทธนันท์ กลิ่นศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
43 นางดวงใจ มีชัย  ครู ชำนาญการ
0
44 นายกิตติภพ เพชรทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายชาญรบ ไว้สันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสุมณฑา จริยา  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวสุพัตรา สิงหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายกันฑพิชญ์ ปานใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางพัชรีวรรณ โฆษร  ครู ชำนาญการ
0
50 นางชุติมา อินมะดัน  ครู ชำนาญการ
0
51 นายวรวัฒน์ ใยระย้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางมารยาท เทพกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวชโลธร เทศสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายมานะ เมยขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอุ้มบุญ พินทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเย็นฤดี เสายอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายประจวบ แจ้โพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายสยาม คล้อยกลาง  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวชลลดา ชิงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวเนตรนภา เมยกลาง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาววันวิสาข์ นวนมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายฉัตรชัย พลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางกนกวรรณ ไกรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายวีรพงษ์ พรหมจอม  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสถิตย์ หาญรบ  ครู ชำนาญการ
0
70 นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววิไลพร ตีบกลาง  ครู ชำนาญการ
0
72 นายธีระศักดิ์ บัวสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสมสกุล แมบจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายเกรียงศักดิ โกบสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายกฤตยา นิจจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวรุ่งนภา เกทษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายปิยพงษ์ เขตขัณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวนิตยา กิตติเวชการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
83 นางสาวพัสกร บุญเพลิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวรำไพ สีเนตรหอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวสกุลรัตน์ ปลั่งกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวศุภราภรณ์ พัดทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวเกษรา ปักการถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวชุติมา จั่นกลาง  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวชนันพัฒน์ แก้วกิริยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวอรอุมา ถนัดเลื่อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาววรัชยา หีบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายวัชรินทร์ อุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวอาภรทิพย์ พิมพ์โยธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวนาราชนก กองทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวนิภาพร หาญยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสุวิมล นกกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวกชกร หนูสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวสุภาวดี ฟุ้งกลาง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวศรีไสล ไพลขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ฑีรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายอนุวัฒน์ ทำไถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล  ครู ชำนาญการ
0
112 นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา  ครู ชำนาญการ
1
40.00
113 นายธนากร ถอนโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวณิขาภา เจนจาคะ  ครู ชำนาญการ
0
115 นายมนูญ ชนากลาง  ครู ชำนาญการ
0
116 นางไอรฏา วงค์เขียว  ครู ชำนาญการ
0
117 นางจิรภา ใจตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายวชิระ เกษตรเวทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
120 นายประกอบ จองทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวศศิพร สัญญาถนอมรัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาววาสนา พิระชัย  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
112.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
32