โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสุขวิทยา

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 13 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
4
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิไลวรรณ เสริมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายลือชัย บ้ำสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเฉลิมพล แช่มสุขี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางทิพยาธร สีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางณัฐนันท์ ชูชีวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมฤทัย แจ้งสว่าง  ครู ชำนาญการ
1
20.00
7 นางนัยนา สงึมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสมใจ เพียรกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายรัชพล ทะยอมใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวณัชชา พิมพ์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
11 นายสุนทร ธีรัชสกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางชุติมา สุวรรณเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวขนิษฐา พงษ์พิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
98.00
15 นายทศพล ยวงจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวกรรณิกา ถาดสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวีรพงษ์ จันทีนอก  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวอังสนา ลิตตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7