โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 88 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 90 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จักราชวิทยา

จำนวน 130

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 16 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 10 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 67 90
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
4
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
9
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
4
0
0
6 ศิลปะ
3
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
32
27
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรัญญา อะทอยรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
30.00
2 นางสมศรี ตวยกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
56.00
3 นางสาวสรัญญา ยางนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
110.00
5 นางวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
65.00
6 นางศรีนวล เช่นพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
7 นางวาสนา กุนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
8 นางสาวนิภา คูณขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายชีวิน เอื้อมเก็บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายภิรมย์ สุปัญญเดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นางสาวดัชนีย์ ถ้ำกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
12 นางเพียงพร ทองภูบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนิภาวรรณ ภูมิทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวรรณวไล จันทาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฐิติรัชช กิจโรจน์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาทิพย์ ถือความสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
48.00
17 นายประสิทธิ์ ภูมิทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
18 นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจรินทร์   ภิรมย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกุสุมา กุนหนองแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
21 นางประภา บุญนิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางศิริรัตน์ โชติกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
23 นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายจิตรกร เด่นกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางธนวรรณ จุโฑปะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
26 นางสาวอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก  ครู ชำนาญการ
8
78.00
27 นางอุทัย วงณรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
30 นางจันนิกา ถองกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอริยา อุ่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
32 นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
33 นางทัศนี ญาตินิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายสถิต ถูระพี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
36 นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด  ครู ชำนาญการ
2
16.00
37 นางชลิดา เขียวปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางน้องนุช บุญจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
40 นายสุรัตน์ ประคำ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
41 นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
42 นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์  ครู ชำนาญการ
9
118.00
43 นางโสภา ลำพูน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
44 นางสาวรำไพ พกกลาง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายประยุทธ ช่างเกวียน  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
47 นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสุกานดา เตโพธิ์  ครู ชำนาญการ
4
43.00
49 นางสาวสุกัญญา สุนทร  ครู ชำนาญการ
3
18.00
50 นางทัศนี ฆารเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
51.00
51 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
53 นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา  ครู ชำนาญการ
8
94.00
54 นางดวงพร วรสีหะ  ครู ชำนาญการ
5
64.00
55 นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวปางคณา ชำนิประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางวิศณี ชนะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
60 นายมนัส วรสีหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
127.99
61 นายธนาธิป พันธุ์โหมด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายณัฐดนัย เงาเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายเชษฐ์ รักกลาง  ครู ชำนาญการ
2
12.00
65 นางสาวปิลันธนา แปลกจังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
66 นายวินัย หนุนกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
67 นางปาริทัศน์ นิลยอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวกาญจนา แสนมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอภัย ดวงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนวลจันทร์ เชื้อพันธุ์ลาน  ครู ชำนาญการ
1
6.00
71 นายอนันต์ ทิพยโอสถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายนิติพงศ์ เที่ยงตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวชลดา ใช้ช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
74 นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
75 นายสรรญ์ มากทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
76 นางสาวเพ็ญนภา ทัดมาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
77 นางสาวปิยรส ลาภารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวประภัสสร เพชรสุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
76.00
79 นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
124.00
80 นางสาวสุธินันท์ เลิศนา  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวรัตนา โพธิ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายณัฎฐกิจจา อัครภาคินพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
83 วราภรณ์ ศรีสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางวราภรณ์ เรืองเวชภักดี  ครู ชำนาญการ
1
90.00
85 นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางหนูกาญจน์ โลนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางมัสธุรส ผ่องสุข  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวสุวรรณา ทัพชัย  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
24