โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 129 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 133 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โชคชัยสามัคคี

จำนวน 157

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 16 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 22 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 10 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 5 11
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 11 13 24
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 41 92 133
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
3
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
5
3
0
0
6 ศิลปะ
4
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
7
0
0
8 การงานอาชีพ
8
9
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
1
1
0
0
0
  รวม
55
33
45
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเกียรติสุดา บำรุงศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางชนาภา ประสาททอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวแสงจันทร์ จันทรรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวพรทิพย์ สุขเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางยุคลธร เนตรสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกษมา คเชนทร์ชาติ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายธีรนันท์ ฐิติประยูรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสมนึก เปรมจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววิภาดา ชุ่มสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพีรพล สิริชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสวนีย์ กระจงกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายจำนงค์ สงฆ์สังวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอัทธวัฒน์ พลสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุทธิพงษ์ สุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววรางคณา แก่นกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอรพินท์ พูนผล  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอรรถพล พวงเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจิตรลดา จิตพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางภักดี พาลีเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพัฒนพงษ์ เกิดทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเกตุแก้ว โหนขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธวัชชัย พาขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุนิสา แต้มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสุภาพร อุตสาหพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายบารมี ดำรงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวลักขณา ปัญญาพูนตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางชมพูนุช ดอนพุดซา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางวิไลวรรณ พิณพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
33 นายธีรพงษ์ วงษ์สอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 ว่าที่ ร.ต.รณชัย เอ็นดู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสายใจ ธีรพงศ์วิษณุพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายทินกร ขอแนบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายชนิสร หลอดคำ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสุนทร อ่อนคำ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางปิยะวรรณ แก่นกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
41 นายไกรสร เสาร์ประโคน  ครู ชำนาญการ
0
42 นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวกนกอร โพธิ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางขนิษฐา แสงทองสกาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนิรมล ปราบแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางนงนุช ตราผักแว่น  ครู ชำนาญการ
0
47 นางจิตรลดา เอี่ยมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางพจนีย์ พิพัฒน์เสวิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวชมภูนุช ชัยชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
50 นายชัยวัฒน์ พิมพ์บุญเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอาภรณ์ ถาดครบุรี  ครู ชำนาญการ
0
52 นางรำพึง ช่วยสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายโรจนพงษ์ วิธีโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
54 นางวินิตตา ลันวงษ์สา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายอานนท์ เตินขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางนทิพญดา บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายอลงกรณ์ ยุวเดชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายโกเมศ แก้วภา  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวกันยาวีร์ ชื่นกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางจุรีรัตน์ วรรณประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายนาวา โขนกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวจริยา เฉื่อยกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวปาหนัน รานอก  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวพรรณวรินทร์ พุดซาคำ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวกัญญณัช ใจจังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 ว่าที่ ร.ท.สมเกียรติ สงฆ์สังวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวอังคณา แนบสำโรง  ครู ชำนาญการ
0
69 นางปัทมา รัตนสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสุพัชรี ก่ำสระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายปรัชญา ต่อสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายไพรัตน์ เนียมประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสะใบทิพย์ บุฝ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวปิยะดา พันธุ์สระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวมัลลิกา แม่นศรนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายณัฏฐชัย ฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
77 นางวิภาดา กะอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายวันเฉลิม อู่นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายชัชวาล อุตสาหพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสิราวรรณ จำปีกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางกิรภา ยุวเดชกุล  ครู ชำนาญการ
0
82 นายดอกคูณ ยกกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
83 นางภิรมย์จิต ฉิมโห้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวแสงนภา ผูกไมตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายสุรศักดิ์ อินกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางศุจินันท์ ฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
87 นางนิตยา สียางนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสุชาดา กล่องพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวสุภาพร เคนซาพู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายทรงศักดิ์ จิตติมณี  ครู ชำนาญการ
0
91 นายสมศักดิ์ สกลจะโปะ  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาววิจิตรา จัดจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางยุพิน เนียมประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสุมาลี ปรางค์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางทิวาวรรณ์ ศรีทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางวัลลภา ภาธรพุฒิธาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายอุดร ยุทธกิจ  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวรจนา นิตย์พะเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาววนิดา แดนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสุนีย์ อัตตสัมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางภาวนา มาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางวีรนุช ไกรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวพัชรินทร์ พานอิ่มมะเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายวิวัช ด่านกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางเกียรติสุดา บำรุงศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางวิยะดา ผิวสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ งามสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางวีรนันท์ ม่วมกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวยุพา มวยกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
111 นายทินกร ตาลพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวศิรินทร์ ฝ่ายกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางประทุมรัตน์ ไพรสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายธวัชชัย นามโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายฉัตรชัย เพ็งพาส  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาวแสงเดือน ใจมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวรินทร์ลัดดา เกินแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวนันทพร โพนยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวนภัสสร ปัดตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายอัศวเทพ นาควิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวรติกร พงษ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวดวงกมล พันธ์จังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายขัตติย แปลนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางยุพิน ฟานกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
127 นางชนาภา ประสาททอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางวรนุช หน่างเกษม  ครู ชำนาญการ
0
129 นายกานต์ เลิศไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
28