โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 75 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 77 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยแถลงพิทยาคม

จำนวน 118

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 6 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 6 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 10 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 12 4 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 31 46 77
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
5
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
15
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมงคล เพประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายกนน ทศานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
3 นางศรีนวล ลมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวิลัยรัตน์ ประทุมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเมืองมนต์ เชษฐสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางจีรวรรณ ประคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายณรงค์เดช มะลังศรี  ครู ชำนาญการ
0
8 นายไพรินทร์ ประจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายมนตรี ปนสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเพลินพิศ สัจธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางตรงพร ขบวนฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพัชรี ชัยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายบุญกว้าง ศรีสุทโธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางขวัญนภัทร สืบสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางมาธนี อินภู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายศุภชัย แคลนกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายอำนาจ ปัจจัยตา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางฉวี โรจนพงษ์เพียร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวนิลบล แสนสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
22.00
20 นางสาวจิราภรณ์ พืมขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
21 นายมานพ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายพงษกร สมอบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวกอบภร ศรีสงคราม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางทิพย์ภา ยันสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางรำไพ วันไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางภิญญาภรณ์ วิเวกวิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสมจิตร์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางดวงตา ศรีสุทโธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมปอง ทะยอมใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายธัชพนธ์ ไสยาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายพานเงิน ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายประมวล อ่อนละมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวณัชชา วรรณทะมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางปภัชญา อินทร์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอรทัย วงษ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพัชรินทร์ ทุมมะชาติ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายทวีวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวจุฑามาศ แซ่ตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพัชรี มนัสการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวศิรินทรา บุษราคัม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายจำเริญ ทองนำ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวแพรวพรรณ์ พฤกษ์ศรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวกาญจนา พิมพ์ปรุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางจินห์จุฑา พิมพา  ครู ชำนาญการ
0
45 นายกฤษกร พฤกษ์ศรีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสุภชัย วรรณทะมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวมาลี วิลัยกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 ว่าที่ร้อยตรีต้นตระกูล รุ่นใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายภานุวัฒน์ สายบุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายอดุลย์ งามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางดารณี ทองนำ  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวจารุนันท์ วงศ์วิวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางอุบลรัตน์ มังกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายประชา ศรีหาบุญทัน  ครู ชำนาญการ
0
55 นางปิยวรรณ ศรีสุทโธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายภูธเนตร หินซุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางบุญส่ง กลมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายณัฐกริช ยงไพศาลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุชาดา ประจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวปวีณา พรมมากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางศิลดา อมรดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางฐิรกุล วาปีโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาว​ทิพวรรณ จันอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาววีรนุช แสงพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอรวรา แสงสุขสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายกิตติธัช สืบสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายเสนีย์ ศรีพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายณัฐวุฒิ แก้วอาจ  ครู ชำนาญการ
0
69 นายธวัช นิลนามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนงเยาว์ ประเข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางประสพ ธนะสูตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายมนเทียน โนนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
74 สุกัญญา เชื้ออินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวแสงเดือน นิลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
28